Regulacja szczegółowego sposobu działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.150.736

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 23 listopada 1995 r.
regulujące szczegółowy sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535) zarządza się, co następuje:
Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz po zbadaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem jej stanu psychicznego i zachowania. Wzór skierowania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Osoba ze skierowaniem do szpitala psychiatrycznego jest poddawana badaniu psychiatrycznemu przez lekarza izby przyjęć.
W nagłych przypadkach osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez skierowania, po osobistym jej zbadaniu przez lekarza izby przyjęć.
1. 
O przyjęciu do szpitala psychiatrycznego postanawia lekarz izby przyjęć lub inny lekarz wyznaczony przez kierownika szpitala, po stwierdzeniu wskazań do przyjęcia.
2. 
Lekarz, który zdecydował o przyjęciu do szpitala, odnotowuje niezwłocznie w dokumentacji medycznej pacjenta wskazania uzasadniające to przyjęcie.
3. 
W przypadkach, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111 poz. 535), zwanej dalej "ustawą", w dokumentacji odnotowuje się również opinię drugiego lekarza psychiatry albo psychologa oraz informację o braku takiej opinii, a także treść wyjaśnień i informacji, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy.
W razie braku wskazań do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego lekarz, o którym mowa w § 4 ust. 1, odnotowuje w dokumentacji medycznej rodzaj udzielonej porady i uzasadnienie odmowy przyjęcia.
O przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej pisemnej zgody na podstawie art. 23. ust. 1 ustawy lub osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - ordynator (lekarz kierujący oddziałem) zawiadamia kierownika szpitala, wskazując, że zachowanie tej osoby zagraża bezpośrednio jej życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala o przyjęciu do szpitala osoby chorej psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi - bez jej zgody - wskazując, że zachowanie tej osoby zagraża bezpośrednio jej życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób lub że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 22 ust. 6 ustawy. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Od obowiązku zawiadomienia sądu o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby bez jej zgody nie zwalnia okoliczność, że po przyjęciu do szpitala osoba ta wyraziła potem tę zgodę, będąc na oddziale.
Lekarz kierujący oddziałem szpitala psychiatrycznego (oddziałem szpitala) prowadzi rejestr osób przyjętych do szpitala:
1)
bez zgody,
2)
bez zgody, jeśli zgoda na pobyt została potem wyrażona na oddziale szpitala,
3)
niezdolnych do wyrażenia zgody,
4)
w przypadku poważnych wątpliwości co do zdolności wyrażenia zgody.

Wzór rejestru określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

1. 
O wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego osoby przebywającej bez jej zgody postanawia lekarz kierujący oddziałem, jeżeli stan zdrowia tej osoby wskazuje, że ustąpiły przyczyny przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody. Okoliczności te odnotowuje się w dokumentacji medycznej, w szczególności uzasadnia się okoliczność ustąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia tej osoby albo życia lub zdrowia innych osób. To samo dotyczy osoby przyjętej do szpitala psychiatrycznego za jej zgodą, jeśli przy przyjęciu lub podczas pobytu w szpitalu zagrażała ona bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.
2. 
O wypisaniu ze szpitalu psychiatrycznego w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, kierownik szpitala zawiadamia sąd opiekuńczy. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3. 
W razie stwierdzenia, że dalszy pobyt w szpitalu psychiatrycznym osoby przebywającej bez jej zgody jest celowy, może ona pozostać w tym szpitalu po wyrażeniu na to zgody. Okoliczności te odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
4. 
Kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia sąd opiekuńczy o pozostaniu w szpitalu osoby, o której mowa w ust. 3. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
W przypadku zarządzenia przez sędziego wizytującego szpital psychiatryczny natychmiastowego wypisania osoby przebywającej w tym szpitalu w okolicznościach, o których mowa w art. 45 ust. 2 ustawy, kierownik szpitala niezwłocznie wypisuje ze szpitala osobę, której zarządzenie dotyczy, powiadamiając o tym sędziego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

.................... ........................

pieczęć zakładu miejscowość, data,

opieki zdrowotnej godzina

SKIEROWANIE DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

.........................................

(nazwa i adres)

Po osobistym zbadaniu w dniu dzisiejszym kieruję Pana/Panią....

..............ur.................w ............................

(imię ojca)

miejsce zamieszkania ..........................................

1. Stan cywilny: 1) panna/kawaler 2) zamężna/żonaty

3) wdowa/wdowiec 4) rozwiedziona(y)

5) brak danych

2. Zatrudnienie: 1) czynna(y) zawodowo

2) emeryt(ka)/rencista(ka)

3) na utrzymaniu innych osób

4) bezrobotna(y)

5) utrzymuje się z innych źródeł

6) brak danych

3. Wykształcenie: 1) podstawowe, 2) zawodowe, 3) średnie,

4) wyższe, 5) inne/niepełne, 6) brak

danych

4. Rodzaj i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby

badanej lub inny dowód .......................................

..............................................................

5. Osoba badana nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub

całkowicie (właściwe podkreślić)

6. Dane o osobach będących z mocy prawa uczestnikami

postępowania sądowego (art. 46 ust. 1 ustawy):

1) małżonek..............................................

(imię, nazwisko, adres)

2) osoba sprawująca opiekę faktyczną ......................

(imię, nazwisko, adres)

3) przedstawiciel ustawowy ...............................

(imię, nazwisko, adres)

7. Wywiad od osoby badanej ....................................

............................................................

............................................................

8. Wywiad od rodziny i innych osób ............................

............................................................

............................................................

9. Ocena stanu fizycznego .....................................

............................................................

............................................................

10. Ocena stanu psychicznego ..................................

............................................................

............................................................

11. Rozpoznanie wstępne .......................................

12. Stwierdzam, że*):

1) osoba badana zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo

życiu lub zdrowiu innych osób

(właściwe podkreślić).

Uzasadnienie ...........................................

.........................................................

2) nieprzyjęcie osoby badanej do szpitala psychiatrycznego

spowoduje znaczne pogorszenie stanu zdrowia psychicznego,

3) osoba badana jest niezdolna do zaspokajania podstawowych

potrzeb życiowych z powodu choroby psychicznej,

a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu

psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

13. Osoba badana ma być dowieziona do szpitala przy

zastosowaniu przymusu bezpośredniego: tak - nie

(właściwe podkreślić).

Zlecenie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego może być

wykonane nie później niż w ciągu 24 godzin od jego

wystawienia.

14. Rodzaj przymusu bezpośredniego ...........................

15. Skierowanie ważne jest 14 (czternaście) dni od daty

wystawienia.

...........................

podpis i pieczęć lekarza

______

*) Zbędne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

.................. ...........................

pieczęć zakładu miejscowość, data

opieki zdrowotnej

..................

nr rejestru osób

przyjmowanych bez zgody

Do kierownika szpitala psychiatrycznego

ZAWIADOMIENIE

o przyjęciu do szpitala

lub zatrzymaniu w szpitalu osoby chorej psychicznie lub

z zaburzeniami psychicznymi bez jej zgody

1.W dniu ...........o godz. ........został(a) przyjęty(a)

- zatrzymany w szpitalu bez zgody Pan/Pani.................

(imię i nazwisko)

syn/córka .................................................

ur. ...............w ......................................

rodzaj i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny

dowód

............................................................

zamieszkały(a)..............................................

i został zapisany(a) w księdze głównej pod nr ............

2. Imię i nazwisko lekarza decydującego o przyjęciu do szpitala

lub zatrzymaniu w szpitalu bez zgody .......................

ewentualnie imię i nazwisko innego lekarza lub psychologa

uczestniczącego w podjęciu decyzji o przyjęciu do szpitala

............................................................

3. Stwierdzam, że Pan/Pani przyjęty(a) - zatrzymany(a)zagraża

bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych

osób

..........................................................

(właściwe podkreślić)

Uzasadnienie ...............................................

............................................................

............................................................

Imię i nazwisko ordynatora (lekarza kierującego oddziałem),

zatwierdzającego przyjęcie (właściwe podkreślić).

4. Dane o osobach będących z mocy prawa uczestnikami

postępowania sądowego:

............................................................

1) małżonek ...............................................

(imię, nazwisko, adres)

2) osoba sprawująca faktyczną opiekę ......................

........................................................

(imię, nazwisko, adres)

3) przedstawiciel ustawowy ................................

(imię, nazwisko, adres)

...........................

(miejsce i godzina

sporządzenia zawiadomienia)

...........................

(podpis i pieczęć ordynatora

lub lekarza kierującego oddziałem)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

..................... .........................

pieczęć zakładu opieki miejscowość, data

zdrowotnej

....................

nr pisma

SĄD REJONOWY w............

WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

ZAWIADOMIENIE

o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego

- osoby chorej psychicznie - na podstawie art. 23 ust. 1

ustawy*)

- osoby z zaburzeniami psychicznymi - na podstawie art. 24 ust.

1 ustawy*)

- osoby z zaburzeniami psychicznymi - na podstawie art. 22 ust.

6 ustawy*)

1. ............................................................

(nazwa i adres zakładu opieki zdrowotnej)

zawiadamia, że w dniu ............. o godz. .....został(a)

- przyjęty(a) do szpitala*)

- zatrzymany(a) w szpitalu, wycofał(a) zgodę na przyjęcie

do szpitala*)

Pan/Pani ............................ur. ...................

(imię i nazwisko)

zamieszkały(a)..............................................

rodzaj i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny

dowód ......................................................

i został(a) zapisany(a) w księdze głównej pod nr ...........

............................................................

2. Imię i nazwisko lekarza decydującego o przyjęciu ..........

............................................................

ewentualnie imię i nazwisko innego lekarza lub psychologa

uczestniczącego w podjęciu decyzji o przyjęciu do szpitala

...........................................................

3. Imię i nazwisko ordynatora (lekarza kierującego oddziałem)

zatwierdzającego przyjęcie .....................

...........................................................

4. Pan/Pani ..................................................

(imię i nazwisko)

zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu

innych osób (właściwe podkreślić)

Uzasadnienie................................................

........................................................

5. Dane o osobach będących z mocy prawa uczestnikami

postępowania sądowego (art. 46 ust. 1 ustawy):

1) małżonek ................................................

.........................................................

(imię, nazwisko, adres)

2) osoba sprawująca opiekę faktyczną .......................

.........................................................

3) przedstawiciel ustawowy .................................

.........................................................

(imię, nazwisko, adres)

*) Niepotrzebne skreślić

....................................

podpis i pieczęć kierownika szpitala

ZAŁĄCZNIK Nr  4

...............................

nazwa zakładu opieki zdrowotnej

.........................

nazwa oddziału

Rejestr

osób przyjętych do szpitala

1) bez zgody - na podstawie art. 23, 24, 28, 29 ustawy

2) bez zgody, jeśli zgoda na pobyt została potem wyrażona

na oddziale - na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy

3) niezdolnych do wyrażenia zgody - na podstawie art. 22

ust. 5 ustawy

4) w przypadku poważnych wątpliwości co do zdolności wyrażenia

zgody - na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy

Lp.Imię i nazwiskoData uro-dze-niaData przy-jęciaPodstawa prawna przyjęcia (wpisać odpowiedni artykuł ustawy)Numer księgi głównejPodpis kierownik

a oddziału i data

1234567

ZAŁĄCZNIK Nr  5

....................... ..........................

pieczęć zakładu opieki miejscowość, data

zdrowotnej

SĄD REJONOWY w .................

WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

ZAWIADOMIENIE

o wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie przebywającej w szpitalu bez jej zgody - na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

1. ...........................................................

(nazwa i adres zakładu opieki zdrowotnej)

zawiadamia, że w dniu......................................

Pan/Pani...................................................

(imię i nazwisko)

ur. ..................w ...................................

rodzaj i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny

dowód......................................................

zamieszkały(a).............................................

zapisany(a) w księdze głównej pod nr ......................

został(a) wypisany(a) z tutejszego szpitala.

2. Imię i nazwisko ordynatora (lekarza kierującego oddziałem)

...wypisującego...............................................

...........................................................

...........................................................

Uzasadnienie *)

..............................................................

..............................................................

...........................

(podpis i pieczęć kierownika

szpitala psychiatrycznego)

*) W świetle okoliczności, o których mowa w art. 35 ust. 1

ustawy

ZAŁĄCZNIK Nr  6

..................... ......................

pieczęć zakładu opieki miejscowość, data

zdrowotnej

SĄD REJONOWY w ...............

WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

ZAWIADOMIENIE

o pozostaniu w szpitalu psychiatrycznym osoby przebywającej za swoją później wyrażoną zgodą - w myśl art. 35 ust. 2 ustawy

1. ............................................................

(nazwa i adres zakładu opieki zdrowotnej)

zawiadamia, że ustały przewidziane w ustawie przyczyny

przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym Pana/Pani ...

...........................................................

(imię i nazwisko)

ur. .............................w ........................

rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny

dowód......................................................

zapisanego(ej) w księdze głównej pod nr ...................

2. Pan/Pani ..................................................

wyraził(a) zgodę na pozostanie w szpitalu.

3. Pobyt Pana/Pani ...........................................

(imię i nazwisko)

w szpitalu w ocenie lekarza ...............................

...............................................jest celowy.

(imię i nazwisko)

...............................

podpis i pieczęć kierownika

szpitala psychiatrycznego