Ratyfikacja układu, podpisanego w Katowicach dnia 11 stycznia 1924 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką,... - Dz.U.1927.63.555 - OpenLEX

Ratyfikacja układu, podpisanego w Katowicach dnia 11 stycznia 1924 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, dotyczącego wprowadzenia pewnych zmian w rozdziale I-ym działu I-go tytułu V-go części V-ej polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15-go maja 1922 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.63.555

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1927 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 czerwca 1927 r.
w sprawie ratyfikacji układu, podpisanego w Katowicach dnia 11 stycznia 1924 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, dotyczącego wprowadzenia pewnych zmian w rozdziale I-ym działu I-go tytułu V go części V-ej polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15-go maja 1922 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu ustawy z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji układu, podpisanego w Katowicach dnia 11-go stycznia 1924 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, dotyczącego wprowadzenia pewnych zmian w rozdziale 1-ym działu 1-go tytułu V-go części V-ej polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15-go maja 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1927 r. № 22, poz. 169), dnia 10-go czerwca 1927 r. nastąpiła ratyfikacja powyższego układu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i że układ ten, zgodnie z jego art. II-gim, wszedł w życie od dnia jego podpisania.