Art. 2. - Rzesza Niemiecka-Polska. Układ dotyczący wprowadzenia pewnych zmian w rozdziale I-ym działu I-go tytułu V-go części... - Dz.U.1927.63.554 - OpenLEX

Art. 2. - Rzesza Niemiecka-Polska. Układ dotyczący wprowadzenia pewnych zmian w rozdziale I-ym działu I-go tytułu V-go części V-ej polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15-go maja 1922 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.63.554

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 1924 r.
Artykuł  II.

Niniejszy układ obowiązuje od dnia jego podpisania.

Na dowód powyższego pełnomocnicy układ ten podpisali i wycisnęli na nim swoje pieczęcie.

Spisano w Katowicach dnia 11 stycznia 1924 roku w dwóch egzemplarzach.

Zaznajomiwszy się z powyższym układem uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, jak i każde z zawartych w nim postanowień; oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej,

W Warszawie, dnia 10 czerwca 1927 r.