Przepis końcowy - Rozdział 7 - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Rozdział 7 - Przepis końcowy - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.

Rozdział  7

Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie w terminie 4  i na zasadach określonych w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

4 Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r., zgodnie z art. 1 pkt 1 i art. 31 pkt 2 lit. a i b i pkt 3 lit. a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. poz. 497), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.