Art. 31. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej. - Dz.U.1996.106.497 - OpenLEX

Art. 31. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.106.497

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  31.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem:

1)
art. 5, art. 11, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 4, art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 3, art. 22, art. 24, art. 26 i art. 29, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,
2)
art. 1:
a)
w zakresie dotyczącym art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w pkt 1, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106, poz. 488),
b)
w zakresie dotyczącym art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, które wchodzą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w lit. a),
3)
przepisów:
a)
art. 1-25, art. 34-38 i art. 39 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 pkt 1,
b)
ustaw wymienionych w art. 1 pkt 4 i 6,
c) 4
art. 4, art. 9, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1-3, art. 14, art. 18, art. 20, 21 i 28,

które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r.,

4)
art. 10 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1996 r.
4 Art. 31 pkt 3 lit. c) zmieniona przez art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.96.156.775) z dniem 1 stycznia 1997 r.