[Zadania ministra w zakresie nadzoru nad urzędem centralnym] - Art. 35. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Zadania ministra w zakresie nadzoru nad urzędem centralnym] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  35.  [Zadania ministra w zakresie nadzoru nad urzędem centralnym]
1. 
Minister, do którego zakresu działania należy sprawowanie nadzoru nad określonym urzędem centralnym, przedstawia sprawy dotyczące tego urzędu na posiedzeniu Rady Ministrów.
2. 
Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, minister, o którym mowa w ust. 1:
1)
składa Prezesowi Rady Ministrów wniosek o nadanie urzędowi centralnemu statutu;
2)
składa Prezesowi Rady Ministrów wnioski o powołanie i odwołanie kierownika urzędu centralnego;
3)
powołuje zastępców kierownika urzędu centralnego;
4)
wykonuje w stosunku do urzędu centralnego uprawnienia określone w art. 34 ust. 1 pkt 3.
2a. 
Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje statut, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.
3. 
Minister zapewnia współdziałanie podległych urzędów centralnych.
4. 
Minister przedstawia Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących działania podległych mu urzędów centralnych.