Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Monitor Polski

M.P.2020.178

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Na podstawie art. 35 ust. 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (M.P. z 2014 r. poz. 204) w załączniku w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Naczelnej Dyrekcji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Archiwistyki;

2) Departament Informatyzacji Archiwów;

3) Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego;

4) Departament Organizacji Archiwów;

5) Departament Popularyzacji Działalności Archiwalnej;

6) Departament Rozwoju Archiwów;

7) Biuro Dyrektora Generalnego.".

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.