Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1743

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2019 r.
§  7. 
1.  W celu powołania członków Rady będących przedstawicielami młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) Przewodniczący Komitetu ogłasza, na cztery miesiące przed upływem kadencji Rady, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie podmiotowej Przewodniczącego Komitetu informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania członków Rady.
2.  Ogłoszenie zawiera:
1) zaproszenie do zgłaszania kandydatów;
2) informację o treści zgłoszenia;
3) termin i miejsce złożenia zgłoszenia.
3.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:
1) wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
2) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
3) oświadczenia co najmniej 3 młodzieżowych rad gmin, popierające kandydata na członka Rady.