Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.713 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2020 r.
Art.  5b.  [Młodzieżowa rada gminy]
1.  Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.
2.  Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.
3.  Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.