Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1743

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Na podstawie art. 414 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb powoływania członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, zwanej dalej "Radą";
2) organizację i tryb działania Rady;
3) zasady uczestnictwa w pracach Rady przedstawicieli organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", niereprezentowanych w Radzie.
§  2.  Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, zwany dalej "Przewodniczącym Komitetu", w celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organów administracji publicznej, o których mowa w art. 412 ust. 1 pkt 1-7 ustawy, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego kieruje do organów, o których mowa w § 3-5, na cztery miesiące przed upływem kadencji Rady informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania członków Rady.
§  3.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka i Prezes Rady Ministrów wskazują Przewodniczącemu Komitetu swoich przedstawicieli w Radzie, nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Rady, wskazując jednocześnie kwalifikacje tych osób przydatne do wykonywania zadań członka Rady.
§  4.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, minister właściwy do spraw kultury fizycznej oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego zgłaszają Przewodniczącemu Komitetu kandydatów na członków Rady nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Rady, wskazując jednocześnie kwalifikacje kandydata przydatne do wykonywania zadań członka Rady.
§  5.  Strona samorządowa w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zgłasza Przewodniczącemu Komitetu kandydata na członka Rady, będącego przedstawicielem jednostek samorządu terytorialnego, nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Rady, wskazując jednocześnie kwalifikacje kandydata przydatne do wykonywania zadań członka Rady.
§  6. 
1.  W celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy Przewodniczący Komitetu ogłasza, na cztery miesiące przed upływem kadencji Rady, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie podmiotowej Przewodniczącego Komitetu informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania członków Rady.
2.  Ogłoszenie zawiera:
1) zaproszenie do zgłaszania kandydatów;
2) informację o treści zgłoszenia;
3) termin i miejsce złożenia zgłoszenia.
3.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:
1) wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
2) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
3) oświadczenia co najmniej 8 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.
§  7. 
1.  W celu powołania członków Rady będących przedstawicielami młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) Przewodniczący Komitetu ogłasza, na cztery miesiące przed upływem kadencji Rady, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie podmiotowej Przewodniczącego Komitetu informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania członków Rady.
2.  Ogłoszenie zawiera:
1) zaproszenie do zgłaszania kandydatów;
2) informację o treści zgłoszenia;
3) termin i miejsce złożenia zgłoszenia.
3.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:
1) wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
2) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
3) oświadczenia co najmniej 3 młodzieżowych rad gmin, popierające kandydata na członka Rady.
§  8. 
1.  W celu powołania członków Rady będących przedstawicielami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 338 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) Przewodniczący Komitetu ogłasza, na cztery miesiące przed upływem kadencji Rady, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie podmiotowej Przewodniczącego Komitetu informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania członków Rady.
2.  Ogłoszenie zawiera:
1) zaproszenie do zgłaszania kandydatów;
2) informację o treści zgłoszenia;
3) termin i miejsce złożenia zgłoszenia.
3.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:
1) wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
2) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
3) oświadczenie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 1, popierające kandydata na członka Rady.
§  9.  Zgłoszenie Przewodniczącemu Komitetu kandydatów na członków Rady, o których mowa w § 6-8, następuje nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Rady.
§  10. 
1.  W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady Przewodniczący Komitetu uzupełnia skład Rady w czasie trwania jej kadencji.
2.  W celu uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli organów administracji publicznej, Rady Działalności Pożytku Publicznego i jednostek samorządu terytorialnego Przewodniczący Komitetu kieruje do odpowiedniego podmiotu informację o przystąpieniu do procedury uzupełniania składu Rady.
3.  W celu uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, przedstawicieli młodzieżowych rad gmin oraz przedstawicieli Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Komitetu ogłasza na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informację o rozpoczęciu procedury uzupełnienia składu Rady.
4.  Zgłoszenie kandydatów na członków Rady będących przedstawicielami podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, następuje w terminie nie krótszym niż 14 dni odpowiednio od dnia przekazania albo ogłoszenia informacji o przystąpieniu do procedury uzupełnienia składu Rady.
§  11. 
1.  Przewodniczący Komitetu może uzupełnić skład Rady w czasie trwania jej kadencji.
2.  W celu uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli organów administracji publicznej, Rady Działalności Pożytku Publicznego i jednostek samorządu terytorialnego Przewodniczący Komitetu kieruje do odpowiedniego podmiotu informację o przystąpieniu do procedury uzupełniania składu Rady.
3.  W celu uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, przedstawicieli młodzieżowych rad gmin oraz przedstawicieli Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Komitetu ogłasza na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informację o rozpoczęciu procedury uzupełnienia składu Rady.
4.  Zgłoszenie kandydatów na członków Rady będących przedstawicielami podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, następuje w terminie nie krótszym niż 21 dni odpowiednio od dnia przekazania albo ogłoszenia informacji o przystąpieniu do procedury uzupełnienia składu Rady.
§  12. 
1.  Zgłoszenia kandydatów są składane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2.  Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
§  13. 
1.  Rada obraduje na posiedzeniach.
2.  Uchwały Rady na posiedzeniach są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
3.  W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2, przedstawiciele organów administracji publicznej, przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, przedstawiciele młodzieżowych rad gmin i przedstawiciele Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej prezentują stanowisko podmiotów reprezentowanych przez nich w Radzie.
4.  Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb.
5.  Uchwały Rady między posiedzeniami są podejmowane w trybie obiegowym.
6.  Sposób podejmowania uchwał w trybie obiegowym określa regulamin Rady.
§  14. 
1.  Pracami Rady kieruje dwóch współprzewodniczących, którymi są wybrani spośród członków Rady:
1) przedstawiciel organów administracji publicznej, o których mowa w art. 412 ust. 1 pkt 1-7 ustawy, Rady Działalności Pożytku Publicznego lub jednostek samorządu terytorialnego;
2) przedstawiciel organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, przedstawiciel młodzieżowych rad gmin lub przedstawiciel Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wybrany przez członków Rady będących przedstawicielami tych organizacji, związków, porozumień oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, młodzieżowych rad gmin lub Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Do zadań współprzewodniczących Rady należy w szczególności:
1) przewodniczenie posiedzeniom Rady;
2) organizowanie prac Rady;
3) ustalanie harmonogramu prac Rady, w szczególności przez ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń Rady;
4) reprezentowanie Rady między jej posiedzeniami;
5) występowanie na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Rady.
§  15.  Rada może zapraszać do udziału w posiedzeniach, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Rady.
§  16. 
1.  Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.
2.  Protokół posiedzenia Rady podpisują obecni na posiedzeniu współprzewodniczący oraz protokolant.
§  17.  Rada uchwala regulamin Rady, który określa szczegółową organizację i tryb działania Rady.
§  18. 
1.  Organy, o których mowa w § 3-8 odpowiednio wskazują osoby będące ich przedstawicielami w Radzie pierwszej kadencji albo zgłaszają kandydatów na członków Rady pierwszej kadencji w terminie 14 dni odpowiednio od dnia przekazania albo ogłoszenia informacji o przystąpieniu do procedury wyłaniania członków Rady, o której mowa w § 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1.
2.  Do procedury wyłaniania członków Rady pierwszej kadencji nie stosuje się terminów, o których mowa w § 2-5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1 i § 9.
§  19.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.