Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1743

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2019 r.
§  14. 
1.  Pracami Rady kieruje dwóch współprzewodniczących, którymi są wybrani spośród członków Rady:
1) przedstawiciel organów administracji publicznej, o których mowa w art. 412 ust. 1 pkt 1-7 ustawy, Rady Działalności Pożytku Publicznego lub jednostek samorządu terytorialnego;
2) przedstawiciel organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, przedstawiciel młodzieżowych rad gmin lub przedstawiciel Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wybrany przez członków Rady będących przedstawicielami tych organizacji, związków, porozumień oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, młodzieżowych rad gmin lub Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Do zadań współprzewodniczących Rady należy w szczególności:
1) przewodniczenie posiedzeniom Rady;
2) organizowanie prac Rady;
3) ustalanie harmonogramu prac Rady, w szczególności przez ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń Rady;
4) reprezentowanie Rady między jej posiedzeniami;
5) występowanie na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Rady.