§ 4. - Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.275 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 2014 r.
§  4. 
1. 
Organ właściwy do przyznania nagrody rocznej może przyznać uprawnionemu nagrodę roczną, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym:
1)
osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;
2)
terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
3)
uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz przedłożył w określonych przepisami terminach sprawozdania budżetowe;
4)
efektywnie realizował zadania i cele statutowe;
5)
efektywnie wdrożył przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.
2. 
Warunki określone w ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu oraz jego zadań i celów statutowych.
3. 
Warunku określonego w ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku przyznawania nagrody rocznej uprawnionemu zatrudnionemu w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.
4. 
Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował w danym podmiocie prawnym stanowisko uprawniające do otrzymania nagrody rocznej przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy w roku obrotowym.
5. 
Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli w okresie zajmowania stanowiska uprawniającego do otrzymania nagrody nie naruszył on swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.