§ 1. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej... - Dz.U.2019.2442 - OpenLEX

§ 1. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2442

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2019 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwanym dalej "instytutami Sieci", środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanych dalej "środkami finansowymi", w tym szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o ich przyznanie, zwanym dalej "wnioskiem", oraz warunki i tryb ich rozliczania, w tym szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie z ich wykorzystania, zwanym dalej "raportem".