Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2442

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Na podstawie art. 402 pkt 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwanym dalej "instytutami Sieci", środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanych dalej "środkami finansowymi", w tym szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o ich przyznanie, zwanym dalej "wnioskiem", oraz warunki i tryb ich rozliczania, w tym szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie z ich wykorzystania, zwanym dalej "raportem".
Przy przyznawaniu środków finansowych uwzględnia się następujące szczegółowe kryteria:
1)
wielkość przychodów instytutu Sieci, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku:
a)
ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych,
b)
z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534 i 2227), lub know-how związanego z tymi wynikami, zwanej dalej "komercjalizacją",
c)
ze sprzedaży produktów, w tym usług innych niż usługi, o których mowa w lit. a;
2)
wysokość środków finansowych uzyskanych przez instytut Sieci w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku na finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez podmioty krajowe;
3)
wysokość kosztów planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań mających na celu poprawę efektywności prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
4)
wysokość kosztów planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań mających na celu rozwój zawodowy pracowników pionu badawczego;
5)
wysokość kosztów i zakładane efekty planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań związanych z komercjalizacją;
6)
wysokość planowanych na dany rok kosztów utrzymania infrastruktury badawczej i informatycznej instytutu Sieci;
7)
wysokość kosztów planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań związanych z łączeniem, podziałem lub likwidacją;
8)
wysokość planowanych na dany rok kosztów działalności bieżącej instytutu Sieci, innych niż koszty, o których mowa w pkt 3–7;
9)
zakres planowanych w instytucie Sieci na dany rok badań naukowych i prac rozwojowych, ich zakładane efekty, a także ich znaczenie dla rozwoju gospodarki i innowacyjności oraz dla osiągania celów wskazanych w strategiach działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i realizacji kierunków działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz wyznaczonych przez Radę Centrum Łukasiewicz na dany rok.
1. 
Dyrektor instytutu Sieci przygotowuje wniosek i przekazuje go do zaopiniowania do Prezesa Centrum Łukasiewicz, zwanego dalej "prezesem":
1)
na elektroniczną skrzynkę podawczą lub przy użyciu systemu teleinformatycznego wskazanego przez prezesa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum Łukasiewicz;
2)
w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
3)
w terminie do dnia 1 września roku poprzedzającego rok, na który środki finansowe mają zostać przyznane.
2. 
Prezes wydaje opinię dotyczącą wysokości środków finansowych określonej we wniosku w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
3. 
Prezes wydając opinię bierze pod uwagę kryteria, o których mowa w § 2. Opinia zawiera uzasadnienie i rekomendację co do wysokości środków finansowych.
4. 
Prezes przekazuje opinię dyrektorowi instytutu Sieci w terminie 7 dni od dnia jej wydania, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Dyrektor instytutu Sieci, po zaopiniowaniu wniosku przez prezesa, składa go do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem":
1)
na elektroniczną skrzynkę podawczą;
2)
w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
3)
w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, na który środki finansowe mają zostać przyznane.
1. 
Wniosek zawiera:
1)
dane instytutu Sieci:
a)
nazwę,
b)
adres,
c)
imię, nazwisko i funkcję osoby wskazanej do kontaktu w postępowaniu o przyznanie środków finansowych;
2)
wnioskowaną wysokość środków finansowych;
3)
wielkość przychodów instytutu Sieci w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku:
a)
ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych,
b)
z komercjalizacji,
c)
ze sprzedaży produktów, w tym usług innych niż usługi, o których mowa w lit. a;
4)
wysokość środków finansowych uzyskanych przez instytut Sieci w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku na finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez podmioty krajowe;
5)
opis planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań mających na celu poprawę efektywności prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, wysokość kosztów tych działań, szczegółowe uzasadnienie kosztów i harmonogram realizacji tych działań;
6)
opis planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań mających na celu rozwój zawodowy pracowników pionu badawczego, wysokość kosztów tych działań, szczegółowe uzasadnienie kosztów i harmonogram realizacji tych działań;
7)
opis planowanych w instytucie Sieci na dany rok badań naukowych i prac rozwojowych, w tym ich zakładanych efektów, a także ich znaczenia dla rozwoju gospodarki i innowacyjności oraz dla osiągania celów wskazanych w strategiach działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i realizacji kierunków działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz wyznaczonych przez Radę Centrum Łukasiewicz na dany rok;
8)
opis planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań związanych z komercjalizacją, w tym ich zakładanych efektów, wysokość kosztów tych działań i szczegółowe uzasadnienie kosztów;
9)
liczbę pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w instytucie Sieci wraz z wysokością kosztów ich wynagrodzeń, według stanu na dzień złożenia wniosku;
10)
wysokość planowanych na dany rok kosztów utrzymania infrastruktury badawczej i informatycznej instytutu Sieci oraz informację o poziomie jej wykorzystania, w tym przez podmioty tworzące Sieć Badawczą Łukasiewicz, według stanu na dzień złożenia wniosku;
11)
opis planowanych w instytucie Sieci na dany rok działań związanych z łączeniem, podziałem lub likwidacją, wysokość kosztów tych działań, szczegółowe uzasadnienie kosztów i harmonogram realizacji tych działań;
12)
wysokość planowanych na dany rok kosztów działalności bieżącej instytutu Sieci, innych niż koszty, o których mowa w pkt 5, 6 i 8–11, istotnych z punktu widzenia jego działalności, nie wyższych niż 25% sumy kosztów, o których mowa w pkt 5, 6 i 8–11.
2. 
Do wniosku dołącza się opinię prezesa, o której mowa w § 3 ust. 2.
1. 
Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w § 4 pkt 3, pozostawia się bez rozpoznania, a wniosek niespełniający wymagań, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 oraz w § 5, pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli braki nie zostaną usunięte w trybie określonym w ust. 2.
2. 
W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 oraz w § 5, minister wzywa dyrektora instytutu Sieci do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
W decyzji o przyznaniu środków finansowych minister wskazuje wysokość środków finansowych przekazanych instytutowi Sieci w transzach miesięcznych, o których mowa w art. 417 pkt 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Warunkami rozliczenia środków finansowych są:
1)
złożenie raportu;
2)
zgodność zakresu zrealizowanych działań, na które środki finansowe zostały przyznane, z treścią wniosku i decyzją o ich przyznaniu;
3)
prawidłowość wydatkowania środków finansowych, z uwzględnieniem rocznego planu finansowego instytutu Sieci.
1. 
Dyrektor instytutu Sieci, któremu zostały przyznane środki finansowe, przygotowuje raport i przekazuje go do zaopiniowania do prezesa:
1)
na elektroniczną skrzynkę podawczą lub przy użyciu systemu teleinformatycznego wskazanego przez prezesa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum Łukasiewicz;
2)
w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
3)
w terminie do dnia 20 lutego roku następującego po roku przekazania środków finansowych.
2. 
Prezes wydaje opinię dotyczącą prawidłowości rozliczenia środków finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania raportu.
3. 
Prezes wydając opinię bierze pod uwagę warunki, o których mowa w § 8. Opinia zawiera uzasadnienie i rekomendację co do rozliczenia środków finansowych.
4. 
Prezes przekazuje opinię dyrektorowi instytutu Sieci w terminie 7 dni od dnia jej wydania, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
1. 
Dyrektor instytutu Sieci, któremu zostały przyznane środki finansowe, po zaopiniowaniu raportu przez prezesa, składa go ministrowi w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 353 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. 
Raport zawiera:
1)
nazwę instytutu Sieci, któremu zostały przyznane środki finansowe;
2)
numer decyzji;
3)
informację o kosztach działalności bieżącej instytutu Sieci w okresie objętym raportem, w tym kosztach:
a)
działań zrealizowanych w celu poprawy efektywności prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,
b)
wynagrodzeń pracowników i rozwoju zawodowego pracowników pionu badawczego,
c)
utrzymania infrastruktury badawczej i informatycznej,
d)
działań związanych z komercjalizacją,
e)
działań związanych z łączeniem, podziałem lub likwidacją;
4)
opis zrealizowanych w instytucie Sieci w okresie objętym raportem działań w celu poprawy efektywności prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
5)
opis zrealizowanych w instytucie Sieci w okresie objętym raportem działań w celu rozwoju zawodowego pracowników pionu badawczego;
6)
opis prowadzonych w instytucie Sieci w okresie objętym raportem badań naukowych i prac rozwojowych, w tym ich efektów, a także ich znaczenia dla rozwoju gospodarki i innowacyjności oraz dla osiągania celów wskazanych w strategiach działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i realizacji kierunków działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz wyznaczonych przez Radę Centrum Łukasiewicz na dany rok;
7)
opis zrealizowanych w instytucie Sieci w okresie objętym raportem działań związanych z komercjalizacją, w tym ich efektów;
8)
informację o poziomie wykorzystania w okresie objętym raportem infrastruktury badawczej i informatycznej instytutu Sieci, w tym przez podmioty tworzące Sieć Badawczą Łukasiewicz;
9)
opis zrealizowanych w instytucie Sieci w okresie objętym raportem działań związanych z łączeniem, podziałem lub likwidacją;
10)
informację o wysokości środków finansowych niewykorzystanych przez instytut Sieci w okresie objętym raportem i harmonogram ich wydatkowania.
3. 
Do raportu dołącza się opinię prezesa, o której mowa w § 9 ust. 2.
1. 
Niezłożenie raportu albo złożenie go po terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 353 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce skutkuje nierozliczeniem środków finansowych, a złożenie raportu niespełniającego innych niż termin jego złożenia wymagań, o których mowa w § 10, niekompletnego lub sporządzonego nieprawidłowo skutkuje nierozliczeniem środków finansowych, jeżeli braki nie zostaną usunięte w trybie określonym w ust. 2 lub 3.
2. 
W przypadku złożenia raportu niespełniającego innych niż termin jego złożenia wymagań, o których mowa w § 10, lub niekompletnego minister wzywa dyrektora instytutu Sieci, któremu zostały przyznane środki finansowe, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje nierozliczenie środków finansowych.
3. 
W przypadku stwierdzenia, że złożony raport został sporządzony nieprawidłowo, minister wzywa dyrektora instytutu Sieci, któremu zostały przyznane środki finansowe, do uzupełnienia lub poprawienia raportu w wyznaczonym terminie, z pouczeniem, że niezłożenie uzupełnionego lub poprawionego raportu w tym terminie spowoduje nierozliczenie środków finansowych.
W przypadku wątpliwości co do:
1)
zgodności zakresu zrealizowanych działań, na które środki finansowe zostały przyznane, z treścią wniosku i decyzją o ich przyznaniu,
2)
prawidłowości wykorzystania środków finansowych

- minister wzywa dyrektora instytutu Sieci do przedłożenia wyjaśnień na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieprzedstawienie w tym terminie spowoduje nierozliczenie środków finansowych.

Minister dokonuje oceny raportu w terminie 90 dni od dnia:
1)
przekazania do oceny raportu kompletnego i spełniającego wymagania, o których mowa w § 10;
2)
złożenia przez dyrektora instytutu Sieci uzupełnionego lub poprawionego raportu w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3;
3)
złożenia przez dyrektora instytutu Sieci wyjaśnień w przypadkach, o których mowa w § 12.
1. 
Po dokonaniu oceny raportu minister informuje dyrektora instytutu Sieci o rozliczeniu albo nierozliczeniu środków finansowych.
2. 
W przypadku nierozliczenia środków finansowych minister wzywa dyrektora instytutu Sieci do zwrotu przyznanych środków finansowych w całości albo w części.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrotu środków finansowych dokonuje się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi za okres od dnia przekazania środków finansowych do dnia ich zwrotu.
1. 
Wniosek o przyznanie środków finansowych na 2020 r. dyrektor instytutu Sieci przygotowuje i przekazuje do zaopiniowania do prezesa w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r.
2. 
Dyrektor instytutu Sieci, po zaopiniowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez prezesa, składa go do ministra w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.
W decyzji o przyznaniu środków finansowych na 2020 r. minister wskazuje wysokość środków finansowych przekazanych instytutowi Sieci w transzach miesięcznych w wysokości 1/10 kwoty subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a-d i g ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przekazanej w 2019 r. instytutowi badawczemu, który stał się tym instytutem Sieci, lub temu instytutowi Sieci jako powstałemu z przekształcenia instytutu badawczego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2255).