Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.30.174

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 18 marca 1921 r.
o przyznaniu kredytu trzech miljardów marek na pomoc rolną.

Art.  1. 1

Upoważnia się Rząd do wstawienia w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych na rok 1921 kredytu nadzwyczajnego w wysokości trzech miljardów marek, przeznaczonego na podniesienie wytwórczości rolnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, zniszczonych wskutek wojny, oraz gospodarstw rolnych nowopowstałych.

Suma niewyczerpana z tego kredytu w roku 1921, nie więcej jednak, niż 500.000.000 marek, może być wstawiona do budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych na rok 1922.

Art.  2.

W szczególności kredyt powyższy przeznacza się:

a) na zaopatrywanie w inwentarz żywy i martwy, nasiona i inne niezbędne środki produkcji tych gospodarstw rolnych oraz spółek, mających na celu zagospodarowanie odłogów, które bez pomocy państwowej nie mogą być należycie uruchomione lub na udzielanie pożyczek gotówkowych na zakup tych przedmiotów;
b) na zasilania związków samorządowych, stowarzyszeń i kooperatyw rolniczych oraz przedsiębiorstw handlowo i przemysłowo-rolniczych kredytem, udzielanym wyłącznie celem wytwarzania i dostarczania przez nie przedmiotów potrzebnych dla rolnictwa.
Art.  3.

Przedmioty, wymienione w art. 2 ust. a), dostarczane będą za gotówkę, lub na kredyt.

Kredyt winien być udzielany na okres czasu nie dłuższy nad lat 6 i przez pierwsze 2 lata nie podlega oprocentowaniu, w następujących zaś 4 latach podlega oprocentowaniu w stosunku 6 od sta.

Art.  4. 2

Kredyt, przewidziany w art. 2 ust. b), winien być krótkoterminowy, płatny najdalej do końca raku 1922 i oprocentowany po 10 od sta. Z kredytu tego korzystać mogą te instytucje, którym Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych powierzy zaopatrywanie miejscowości, zniszczonych przez wojnę, w środki pomocy rolnej i które poddadzą się kontroli Ministerstwa w zakresie czynności, dokonywanych przez nie w tym celu.

Art.  5. 3

Wszelkie zwroty z sum, wydatkowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych z kredytu, przyznanego na mocy niniejsze) ustawy, pozostają w okresie budżetowym roku 1921 w całości, zaś w okresie budżetowym roku 1922 do wysokości 500,000.000 marek do całkowitego rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych na cele, w art. 1 i z niniejszej ustawy wskazane.

Art.  6.

Polskiemu Państwowemu Bankowi Rolnemu powierza się wykonywanie dyspozycji Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych w zakresie czynności bankowych, dotyczących przyznanego ustawą niniejszą kredytu, mianowicie:

1) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych;
2) wydawanie na żądanie Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych opinji w przedmiocie zabezpieczenia udzielanych pożyczek;
3) inkasowanie i ściąganie od dłużników rat i wszelkich innych należności z tytułu wydanych pożyczek;
4) prowadzenie księgowości tego kredytu.

Ponadto Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych może w porozumieniu z Ministrem Skarbu przelać na bank swe uprawnienia do przyznanego kredytu, udzielanego na mocy art. 2 ust. b) ustawy niniejszej.

Art.  7.

Na pokrycie wydatków, związanych z wykonywaniem czynności, powierzonych Polskiemu Państwowemu Bankowi Rolnemu (art. 6), bank pobiera na swoje dobro dodatek administracyjny, uiszczany przez dłużników w ratach, z których pierwsza płatna jest przy udzieleniu kredytu, dalsze zaś w terminach płatności rat pożyczkowych. Wysokość tego dodatku ustalać będzie na wniosek Banku Rolnego Minister Skarbu.

Art.  8.

Na terenie b. Królestwa Kongresowego zobowiązania, wystawione na mocy art. 2 ust. a) i art. 3, mogą być sporządzane przez osoby niepiśmienne, bez względu na wysokość sumy, także przed sędzią pokoju tej miejscowości, gdzie pomoc rolna zostaje udzielona.

Art.  9.

Podanie o udzielenie pomocy rolnej z kredytu, otwartego na mocy niniejszej ustawy, załączniki tych podań oraz wszelkie dokumenty, z treścią podań związane, jako to: zaświadczenia, zobowiązania dłużne, pokwitowania z odbioru przyznanych i ze zwrotu sum, środków produkcji i produktów rolnych - wolne są od wszelkich opłat stemplowych i komunalnych.

Art.  10.

Ściąganie należności z tytułu zobowiązań, wydanych na mocy art. 2 ust. a) i art. 3 ustawy niniejszej, odbywać się będzie trybem egzekucji administracyjnej bezspornych należności skarbowych.

Art.  11.

Wykonanie ustawy niniejszej poleca się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych, a co do zasad ustanowienia warunków, zmierzających do zabezpieczenia udzielanych kredytów - w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  12.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 24 marca 1922 r. (Dz.U.22.24.198) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 kwietnia 1922 r.
2 Art. 4 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 24 marca 1922 r. (Dz.U.22.24.198) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 kwietnia 1922 r.
3 Art. 5 zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 24 marca 1922 r. (Dz.U.22.24.198) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 kwietnia 1922 r.