Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.33.276

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 kwietnia 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie pomocy rolnej w r. 1922.

Na mocy art. 11 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o przyznaniu kredytu 3 miljardów marek na pomoc rolną (Dz. U. R. P. № 30, poz. 174) oraz art. 4 ustawy z dnia 24 marca 1922 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 18 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 24, poz. 193) zarządza się co następuje:
§  1. Do pomocy rolnej, udzielanej w r. 1922 na podstawie ustawy z dnia 13 marca 1921 r. o przyznaniu kredytu 3 miliardów marek na pomoc rolną (Dz. U. R. P. № 30, poz. 174), zmienionej ustawą z dnia 24 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 24, poz. 198), będą stosowane postanowienia rozporządzenia z dn. 22 kwietnia 1921 r. w przedmiocie pomocy rolnej w 1921 r. (Dz. U. R. P. № 38, poi. 232) z następującemi zmianami:
1) ustąp a) § 2 wymienionego rozporządzenia będzie stosowany w następującem brzmieniu:

"a) gospodarstwa rolne, położone na terenie województwa nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, lwowskiego oraz w województwie białostockiem gospodarstwa położone w powiatach: białostockim, bielskim, białowieskim, wółkowyskim,. grodzieńskim, sokolskim, augustowskim ł suwalskim, jako też gospodarstwa, znajdujące się na terenie powiatów: bialskiego, konstantynowskiego, włocławskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego województwa lubelskiego".

2) § 6 tegoż rozporządzenia będzie stosowany w następującem brzmieniu:

"Przy udzielaniu pomocy rolnej w granicach poprzedniemi paragrafami zakreślonych, uwzględnione będą w pierwszym rządzie gospodarstwa reemigrantów, którzy jesienią roku 1921, w zimie r. 1921/2 lub na wiosnę r. 1922 powrócili z Rosji, oraz gospodarstwa nowopowstałe w wyniku wykonywania reformy rolnej (ustawa z dn. 15 lipca 1920 roku o wykonaniu reformy rolnej, Dz. U. R. P. № 70, poz. 462) Wyłącznie na obszarach wymienionych w § 2.

Dopiero po zaspokojeniu potrzeb powyżej wymienionych kategorji gospodarstw, mogą być uwzględnione podania o pomoc na uruchomienie innych gospodarstw zniszczonych i nie będących w stanie o własnych siłach się zagospodarować.

Pomoc na uruchomienie gospodarstw zniszczonych wskutek wojny udzielana będzie przedawszystkiem w zakresie niezbędnym dla zapewnienia producentowi i jego rodzinie

wyżywienia się produktami z własnego gospodarstwa".

3) § 7 tegoż rozporządzenia będzie stosowany w następującem brzmieniu:

"Wysokość kredytu, udzielonego tytułem pożyczki lub w innej postaci poszczególnym gospodarstwom, nie może przekraczać łącznie z poprzednio wydanemi pożyczkami z tytułu pomocy rolnej, dla gospodarstw do 15 mórg- 20.000 mk. na mórg użytku rolnego, dla gospodarstw 16-50 mórg-12.000 mk., dla gospodarstw 51 - 100 mórg - 10.000 mk., dla gospodarstw 101-300 mg.-7.000 mk., dla gospodarstw 301-1.000 mg.-4.000 mk. i dla gospodarstw ponad 1000 mórg-3.000 mk.

4) § 8 tegoż rozporządzenia zamiast cyfry "4.000. mk. wstawia się cyfrę "8.000 mk.".
5) w § 17, w punktach 5 i 6 zamiast cyfry "100.000 mk." wstawia się cyfrę "250.000 mk.
6) w § 18 punkt 3 zamiast cyfry "100.000 mk." wstawia się cyfrę "250.000 mk.".
§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.