Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.24.198

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 kwietnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 24 marca 1922 r.
w przedmiocie zmiany ustawy z dn. 18 marca 1921 r. o przyznaniu kredytu trzech mlljardów marek na pomoc rolną.

Art.  1.

Artykuł 1 ustawy z dn. 18-go marca 1911 r. o przygnaniu kredytu trzech miljardów marek na pomoc rolną (Dz. U. R. P. № 30 poz. 174) uzupełnia się przez dodanie ustępu drugiego treści następującej:

"Suma niewyczerpana z tego kredytu w roku 1921, nie więcej jednak, niż 500.000.000 marek, może być wstawiona do budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych na rok 1922".

Art.  2.

W artykule 4 wymienionej w art. 1 ustawy z dn. 18 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 174) wyrazy "do końca roku 1921, zostają zastąpione przez wyrazy "do końca raku 1922".

Art.  3.

Artykuł § tejże ustawy otrzymuje brzmienie następujące:

"Wszelkie zwroty z sum, wydatkowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych z kredytu, przyznanego na mocy niniejsze) ustawy, pozostają w okresie budżetowym roku 1921 w całości, zaś w okresie budżetowym roku 1922 do wysokości 500,000.000 marek do całkowitego rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych na cele, w art. 1 i z niniejszej ustawy wskazane".

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  5.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.