Przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi... - Dz.U.2004.89.850 - OpenLEX

Przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.89.850

Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług:
1)
Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju oraz ich personelowi cywilnemu, dowództwom;
2)
wielonarodowym kwaterom oraz ich personelowi cywilnemu.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
siłach zbrojnych - należy przez to rozumieć siły zbrojne zgodnie z art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257);
2)
personelu cywilnym - należy przez to rozumieć personel cywilny zgodnie z art. I ust. 1 lit. b Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.;
3)
Państwie wysyłającym - należy przez to rozumieć Państwo zgodnie z art. I ust. 1 lit. d Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.;
4)
dowództwie sojuszniczym - należy przez to rozumieć Dowództwo Sojusznicze zgodnie z art. 1 lit. c Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 64, poz. 746);
5)
podatku - należy przez to rozumieć podatek od towarów i usług;
6)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
7)
organie wojskowym - należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, właściwego dowódcę rodzaju sił zbrojnych lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej;
8)
Kwaterze - należy przez to rozumieć Kwaterę Główną, o której mowa w art. 2 lit. b Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 259);
9)
personelu zagranicznym Kwatery - należy przez to rozumieć osoby oddelegowane do Kwatery Głównej Korpusu lub zatrudnione w Kwaterze Głównej Korpusu przez każdą ze Stron Konwencji, niemające stałego miejsca zamieszkania w Polsce;
10)
członkach rodzin personelu zagranicznego Kwatery - należy przez to rozumieć współmałżonków oraz dzieci będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 9;
11)
fakturze - należy przez to rozumieć fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;
12)
terytorium kraju - należy przez to rozumieć terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13) 2
 Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy - należy przez to rozumieć Centrum Szkolenia Sił Połączonych, uważane za Dowództwo Sojusznicze, o którym mowa w artykule II ust. 2.4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli (Dz. U. Nr 227, poz. 1945);
14) 3
 osobach upoważnionych - należy przez to rozumieć osoby upoważnione, o których mowa w artykule VII ust. 7.13 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli.

Przypadki i tryb zwrotu podatku Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju

§  3.
1.
Zwrot podatku przysługuje organowi wojskowemu, który nabył na terytorium kraju:
1)
towary i usługi na rzecz sił zbrojnych, przeznaczone wyłącznie do użytku tych sił lub ich personelu cywilnego, w tym również do zaopatrzenia ich mes i kantyn, kiedy siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych;
2)
paliwa, oleje lub smary, zwane dalej "paliwami", a następnie udostępnił odpłatnie siłom zbrojnym wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach tych sił lub ich personelu cywilnego, podczas ich pobytu na terytorium kraju.
2.
Zwrot podatku przysługuje w przypadku, gdy siły zbrojne w całości dokonały zapłaty należności za nabyte towary, usługi i paliwa.
3.
Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty podatku podlegającej zwrotowi organowi wojskowemu jest wykaz, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1, oraz faktura wystawiona przy zakupie towarów, usług lub paliw.
§  4.
1.
Zwrot podatku następuje na wniosek organu wojskowego, zwany dalej "wnioskiem". Wniosek jest składany w terminie do 90 dni po zakończeniu pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju.
2.
Wniosek składa się:
1)
Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście - w przypadku zakupów dokonywanych przez Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Dowódcę Wojsk Lądowych oraz Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej lub odpowiednio upoważnionych przez nich dowódców wojskowych jednostek budżetowych,
2)
Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni - w przypadku zakupów dokonywanych przez Dowódcę Marynarki Wojennej lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej

- zwanych dalej "naczelnikiem urzędu skarbowego".

3.
Wniosek powinien zawierać:
1)
określenie okresu pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju;
2)
kwotę podatku, o której zwrot ubiega się organ wojskowy, z wyszczególnieniem kwot podatku związanych z nabyciem towarów i usług na poszczególne cele, o których mowa w § 3 ust. 1;
3)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
4.
Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1)
wykaz towarów (usług) przekazanych (świadczonych) odpłatnie siłom zbrojnym i ich personelowi cywilnemu, zawierający:
a)
oznaczenie Państwa wysyłającego,
b)
określenie rodzaju towarów i usług, a w przypadku towarów również ich ilości,
c)
poświadczenie odbioru towarów i usług,
d)
wyliczenie kwoty podatku na podstawie faktur nabycia;
2)
listę personelu sił zbrojnych oraz personelu cywilnego;
3)
oryginały faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, z zastrzeżeniem pkt 4;
4)
uwierzytelnione kserokopie faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego;
5)
kopie faktur obciążających siły zbrojne za udostępnione paliwa.
§  5.
1.
Po rozpatrzeniu wniosku o zwrot podatku, każda faktura, z której wynikają kwoty do zwrotu podatku, podlega ostemplowaniu pieczęcią urzędu skarbowego oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.
2.
Zwrot podatku jest dokonywany przez urząd skarbowy w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku o zwrot podatku wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 4.
3.
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje go wraz z dokumentami wymienionymi w § 4 ust. 4 - do zaopiniowania - organowi sprawującemu, na podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad organem wojskowym, a w przypadku Ministra Obrony Narodowej temu organowi.
4.
Opinia jest składana do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku przez organ, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
W przypadku, o którym mowa w § 6, wniosek jest opiniowany przez Ministra Obrony Narodowej.
6.
W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 5, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 2 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 3.
7.
Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury wnioskodawcy.
§  6.
1.
Zwrot podatku przysługuje również dowództwom sojuszniczym nabywającym towary i usługi na terytorium kraju w związku z pobytem sił zbrojnych, kiedy siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych.
2.
Przepisy § 3 ust. 3 oraz § 4 i 5 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3.
W przypadku gdy zwrot podatku jest dokonywany na rachunek w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska, urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem tego zwrotu.
4.
Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeśli dotyczy on towarów i usług, objętych zwrotem podatku na podstawie § 3-5.
§  7.
Zwrot podatku, o którym mowa w § 3-6, nie dotyczy kwot podatku, które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów.

Przypadki i tryb zwrotu podatku Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członkom personelu Kwatery

§  8.
1.
Zwrot podatku, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:
1)
Kwaterze - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów przeznaczonych na potrzeby własne Kwatery w celu utworzenia, budowy i działalności Kwatery oraz towarów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery i tam sprzedawanych;
2)
personelowi zagranicznemu Kwatery lub członkom jego rodzin - z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:
a)
samochód osobowy - jedna sztuka na trzy lata,
b)
pozostałe pojazdy - w miarę uzasadnionych potrzeb.
2.
W przypadku nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zwrot podatków przysługuje wyłącznie personelowi zagranicznemu Kwatery w odniesieniu do jednej sztuki samochodu osobowego lub innego pojazdu nie częściej niż raz na trzy lata.
§  9.
Zwrot podatku zawartego w cenach towarów nabytych przez Kwaterę oraz przez personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.
§  10.
1.
Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Kwaterze oraz personelowi zagranicznemu Kwatery i członkom jego rodzin jest faktura wystawiona przy zakupie towarów, potwierdzająca ich nabycie przez Kwaterę lub personel zagraniczny Kwatery jak również członków ich rodzin.
2.
Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.
3.
Oryginał faktury wraz z jedną kopią otrzymuje nabywca.
§  11.
1.
Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany jest przez Kwaterę Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.
2.
Wniosek w sprawie zwrotu podatku powinien określać:
1)
kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Korpus oraz personel zagraniczny Kwatery i członkowie jego rodzin, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele Kwatery oraz cele prywatne personelu zagranicznego i członków jego rodzin;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
3.
Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1)
wykaz towarów i usług nabytych przez Kwaterę, z wyszczególnieniem towarów lub usług przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery;
2)
listę personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów lub usług na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;
3)
oryginały faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, z zastrzeżeniem pkt 4;
4)
uwierzytelnione kserokopie faktur, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
4.
Wnioski składane są za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek.
§  12.
1.
Zwrotu podatku dokonuje Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 11, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
2.
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, wniosek wraz z załączonymi kwestionowanymi dokumentami przekazywany jest Ministrowi Obrony Narodowej do zaopiniowania.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 2. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.
§  13.
1.
W przypadku gdy towar zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania od nabywcy kopii faktury; o dokonanym zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, przekazując równocześnie otrzymaną od nabywcy kopię faktury.
2.
Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu, zgodnie z § 12, zwrotu podatku wynikającego z tej faktury, kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

Przypadki i tryb zwrotu podatku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy

§  13a.
1.
Zwrot podatku, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:
1)
Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług przeznaczonych na użytek służbowy Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz towarów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie, o ile zaopatrzenie to jest niezbędne do ich działalności;
2)
osobom upoważnionym z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:
a)
samochód osobowy - 2 sztuki na trzy lata,
b)
pozostałe pojazdy - w miarę uzasadnionych potrzeb.
2.
W przypadku nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zwrot podatku przysługuje osobom upoważnionym w odniesieniu do dwóch sztuk samochodu osobowego lub innego pojazdu nie częściej niż raz na trzy lata.
3.
Zwrot podatku z tytułu nabycia samochodów lub innych pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje pod warunkiem, że samochody te lub inne pojazdy nie zostaną odstąpione podmiotom innym niż wymienione w ust. 1, przez okres 3 lat od dnia ich nabycia.
§  13b.
Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub usług nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz przez osoby upoważnione obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.
§  13c.
1.
Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz osobom upoważnionym jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy lub osoby upoważnione.
2.
Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.
3.
Oryginał faktury wraz z jedną kopią otrzymuje nabywca.
§  13d.
1.
Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany jest przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy Naczelnikowi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.
2.
Wniosek w sprawie zwrotu podatku powinien określać:
1)
kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz osoby upoważnione, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz cele prywatne osób upoważnionych;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
3.
Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1)
wykaz towarów i usług nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, z wyszczególnieniem towarów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie;
2)
listę osób upoważnionych, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów lub usług na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;
3)
oryginały faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, z zastrzeżeniem pkt 4;
4)
uwierzytelnione kserokopie faktur, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
4.
Wnioski składane są za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, przy uwzględnieniu kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych w danym kwartale.
§  13e.
1.
Zwrotu podatku dokonuje Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 13d ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
2.
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do niego dokumentów, wniosek wraz z załączonymi kwestionowanymi dokumentami przekazywany jest Ministrowi Obrony Narodowej do zaopiniowania. Przekazując wniosek wraz z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej należy wskazać przyczyny, z powodu których złożony wniosek lub dokumenty poddaje się w wątpliwość.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 2. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.
4.
Po rozpatrzeniu wniosku każdy oryginał faktury, z którego wynikają kwoty podatku do zwrotu, podlega ostemplowaniu pieczęcią urzędu skarbowego oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego jej użycia.
5.
Po dokonaniu zwrotu podatku Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane oryginały faktur Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy.
§  13f.
1.
Jeżeli towar zostaje zwrócony, a Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy lub osoby upoważnione żądają zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania kopii faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, przekazując równocześnie otrzymaną od Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy lub osób upoważnionych kopię faktury.
2.
Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:
1)
po dokonaniu, zgodnie z § 13e, zwrotu kwoty podatku wynikającej z tej faktury lub
2)
przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie tej należności urząd skarbowy otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

- kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3.
W przypadku gdy Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy lub osoby upoważnione nie występują o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy nie później niż w terminie 6 miesięcy od otrzymania zwrotu kwoty podatku, o której mowa w § 13e.
§  13g.
Zwrot podatku, o którym mowa w § 13a-13f, nie dotyczy kwot podatku, które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów.

Przepis końcowy

§  14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2 § 2 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz.U.06.73.505) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2006 r.
3 § 2 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz.U.06.73.505) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2006 r.
4 Rozdział 3adodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz.U.06.73.505) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2006 r.