[Zajęcie terenów wód płynących, dróg publicznych lub linii kolejowej na czas realizacji i eksploatacji inwestycji w zakresie... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Zajęcie terenów wód płynących, dróg publicznych lub linii kolejowej na czas realizacji i eksploatacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  29.  [Zajęcie terenów wód płynących, dróg publicznych lub linii kolejowej na czas realizacji i eksploatacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej]
1. 
W przypadku gdy inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wymaga przejścia przez tereny wód płynących, dróg publicznych lub tereny linii kolejowej, inwestor jest uprawniony do zajęcia tego terenu na czas realizacji i eksploatacji inwestycji. Inwestor przed planowanym zajęciem tego terenu uzgadnia, w drodze pisemnego porozumienia, z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, z zarządcą drogi lub z zarządcą infrastruktury kolejowej zakres, termin i warunki zajęcia tego terenu.
2. 
Grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji i eksploatacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, oddaje się inwestorowi na czas prowadzenia i eksploatacji inwestycji w użytkowanie, za opłatą roczną, na zasadach określonych w art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.