Art. 212. - [Wykonywanie praw właścicielskich wód Skarbu Państwa] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2625 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 21 grudnia 2024 r.
Art.  212.  [Wykonywanie praw właścicielskich wód Skarbu Państwa]
1. 
Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa wykonują:
1)
Wody Polskie - w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych;
2)
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - w stosunku do wód morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych;
3)
(uchylony).
2. 
Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, znajdujących się w obrębie działki ewidencyjnej, która obejmuje także śródlądowe wody płynące będące własnością Skarbu Państwa.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).