Rozdział 8 - Przepisy końcowe. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.

Rozdział  8.

Przepisy końcowe.

Minister Kolei może wydawać:

1)
przepisy wyjaśniające znaczenie określeń użytych w dekrecie i przepisach wydanych na jego podstawie,
2)
wytyczne w zakresie stosowania przepisów o przewozie przesyłek i osób kolejami,
3)
przepisy porządkowe obowiązujące na kolei przy korzystaniu z jej usług według przepisów niniejszego dekretu.

Do umów przewozu koleją stosuje się przepisy ogólne prawa cywilnego, jeżeli niniejszy dekret nie stanowi inaczej.

Dekret nie narusza przepisów o komunikacji w służbie obrony Państwa.

Do czasu wydania przepisów przewidzianych w niniejszym dekrecie stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile nie są sprzeczne z niniejszym dekretem.

Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi Kolei w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów, Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i z zainteresowanymi ministrami.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 marca 1953 r.