Rozdział 2 - Planowanie przewozów. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.

Rozdział  2.

Planowanie przewozów.

1.
Kolej dokonuje przewozu według obowiązującego planu przewozowego. Plany przewozowe dla całej sieci kolejowej sporządza Minister Kolei na podstawie wytycznych Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i zgłoszeń zainteresowanych resortów.
2.
Plany przewozowe zatwierdza Rada Ministrów na wniosek Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania gospodarczego.
3.
Przepisy o sporządzaniu planów przewozowych wydaje Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
1.
Przewozy przesyłek w planie przewozowym dzielą się na dwie kategorie:
1)
o znaczeniu ogólnopaństwowym, planowane w trybie zcentralizowanym,
2)
o znaczeniu lokalnym.
2.
Plan przewozu przesyłek pierwszej kategorii przewiduje wyrażone w rodzajach wagonów i tonach ilościowe normy przewozowe poszczególnych grup towarów dla każdego planującego resortu; plan przewozu przesyłek drugiej kategorii obejmuje tylko ilościowe normy poszczególnych rodzajów wagonów.
3.
Towary, które są zakwalifikowane do planu przewozu przesyłek pierwszej kategorii, ustala Rada Ministrów.
1.
Na podstawie planów przewozów poszczególny nadawca otrzymuje przydziały określonej ilości i określonego rodzaju wagonów.
2.
Miesięczne normy ilościowe w planie przewozu przesyłek pierwszej kategorii, określone według rodzaju i ilości wagonów dla każdego resortu, przyznaje dyrektorom Minister Kolei na podstawie zatwierdzonego planu przewozu. W planie przewozu przesyłek drugiej kategorii Minister Kolei przydziela dyrektorom limit wagonowy.
3.
W ramach miesięcznego limitu wagonów w planie przewozu przesyłek drugiej kategorii dyrektorzy pokrywają zapotrzebowania poszczególnych nadawców na podstawie zamówień w kolejności ich zgłoszenia i stosownie do ustalonego przez Ministra Kolei pierwszeństwa przewozu poszczególnych przesyłek.
1.
Minister Kolei nie uwzględni w planie przedstawionych przez nadawców zgłoszeń przewozów gospodarczo nie uzasadnionych, które powodują nieracjonalne użytkowanie środków przewozowych kolei, jak np. przewozów krzyżujących się, przeciwbieżnych, zbyt odległych i na krótkie odległości; Minister Kolei zawiadamia natychmiast o tym zainteresowanego ministra lub centralną instytucję samodzielnie planującą.
2.
Zasady i tryb nieuwzględniania w planach przewozów nieracjonalnych ustala Rada Ministrów.
1.
Przyjmowanie do przewozu drobnych przesyłek towarowych odbywa się w granicach dziennych norm, które dyrektor wyznacza w ramach limitu ustalonego w planie przewozu przesyłek drugiej kategorii.
2.
Dyrektor może wyznaczać na większych stacjach oddzielne normy dla nadawców, którzy regularnie zgłaszają do przewozu drobne przesyłki, adresowane do różnych stacji.
1.
Drobne przesyłki towarowe przyjmuje się do przewozu według planu, w określonych przez kolej dniach, podawanych do wiadomości publicznej za pomocą ogłoszeń na stacjach, a w razie potrzeby - w miejscowej prasie lub w drodze informacji przekazywanych prezydiom miejscowych rad narodowych.
2.
W przypadku gdy nadawca dostarczył drobną przesyłkę towarową do nadania w innym dniu niż określony w planie, kolej obowiązana jest przyjąć ją na skład, jeżeli stacja nadania posiada wolne pomieszczenie.

Nadawca może wykorzystać wyznaczoną ilość wagonów w miesięcznym planie przewozu przesyłek pierwszej i drugiej kategorii, w celu przewiezienia przesyłek drobnych. Przewóz tych przesyłek wlicza się jednakże do miesięcznego planu. Ładowanie przez nadawcę przesyłek drobnych musi się odbywać zgodnie z przepisami o ładowaniu wagonów zbiorczych.

1.
Przewozy w wagonach wydzierżawionych od kolei lub w wagonach nie należących do kolei mogą się odbywać tylko w ramach obowiązującego planu; w przypadku użycia takich wagonów do planowych przewozów zalicza się je do ilostanu taboru roboczego kolei.
2.
Wydzierżawianie wagonów z ilostanu taboru roboczego, przydzielonego kolei do wykonania planów przewozowych, jest zabronione.
1.
Wykonanie naładunku według miesięcznych planów odbywa się w sposób wskazany w samym planie lub w trybie ustalonym w umowach, zawartych pomiędzy koleją i nadawcami.
2.
Na pięć dni przed rozpoczęciem każdego pięciodniowego okresu nadawcy są obowiązani do składania stacjom pięciodniowych planów przewozowych z wyszczególnieniem naładunku na każdy dzień.
3.
Na podstawie pięciodniowych planów, po stwierdzeniu ich zgodności z planem miesięcznym, kolej zatwierdza dla każdej stacji zadania naładunkowe na każdy okres pięciodniowy, a zawiadowca stacji zawiadamia nadawców o wyznaczonych dla nich naładunkach w poszczególnych dniach. Przepis ten nie dotyczy przesyłek drobnych.
1.
Zmiana przewidzianej w miesięcznym planie ilościowej normy naładunku jest niedopuszczalna. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Minister Kolei udziela zgody na zmianę normy.
2.
Kolej może zezwolić na zmianę jednego rodzaju towaru na inny w ramach poszczególnych grup towarów ustalonych w planie. Na zamianę ustalonego w planie rodzaju taboru kolej może zezwolić tylko przy naładunku towaru w kierunku biegu wagonów próżnych.
3.
Zamiana wagonów krytych na niekryte może być dopuszczona tylko w odniesieniu do towarów, których przewóz w wagonach niekrytych jest dozwolony.
1.
Kolej może żądać od nadawcy mającego ładunek przeznaczony planowo do wysłania, aby dokonał w granicach obowiązującego planu miesięcznego zagęszczenia naładunku w celu organizowania marszrutowych przewozów i koncentracji przewozów kierunkowych, a także w celu wyrównywania zaległości w wykonaniu planu, spowodowanych przez kolej lub nadawcę.
2.
Przy zgłoszeniu przez nadawców miesięcznej normy planowej dyrektor ustala w porozumieniu z każdym nadawcą obowiązującą ilość przewozów marszrutowych do wykonania w ciągu miesiąca.
3.
Zagęszczenie naładunku w celu koncentracji przewozów kierunkowych lub wyrównywania zaległości ustala dyrektor z uwzględnieniem maksymalnej technicznej zdolności punktów załadowczych nadawców i odbiorców oraz z zachowaniem następujących norm:
1)
przy średniej planowej normie do 25 wagonów - w granicach podwójnej planowanej dziennej ilości naładunku;
2)
w pozostałych przypadkach (ponad 25 wagonów) - w granicach półtorakrotnej planowanej dziennej ilości naładunku.
4.
Zagęszczenie naładunku, przekraczające granicę wskazaną w ust. 3, może nastąpić tylko za uprzednią zgodą nadawcy i odbiorcy.
5.
O zamierzonym zagęszczeniu naładunku w nadchodzącym pięciodniowym okresie kolej uprzedza nadawcę na dwie doby przed rozpoczęciem tego okresu.
6.
O podstawieniu wagonów w ilości przekraczającej ustaloną w planie normy dzienną stacja uprzedza nadawcę najpóźniej do godziny dwunastej w przeddzień podstawienia wagonów.
7.
Wyrównanie przez kolej niedoborów w podstawianiu wagonów według planu (w poprzednich dniach miesiąca) zalicza się na rachunek wykonania przez kolej miesięcznego planu nadawcy; jednakże wagony, podstawione powyżej planowej normy bez uprzedzenia nadawcy, jeżeli nadawca ich nie załadował, nie podlegają zaliczeniu do wykonania planu podstawienia wagonów i nie pobiera się w tych przypadkach kar umownych.