Art. 22. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  22.
1.
Wykonanie naładunku według miesięcznych planów odbywa się w sposób wskazany w samym planie lub w trybie ustalonym w umowach, zawartych pomiędzy koleją i nadawcami.
2.
Na pięć dni przed rozpoczęciem każdego pięciodniowego okresu nadawcy są obowiązani do składania stacjom pięciodniowych planów przewozowych z wyszczególnieniem naładunku na każdy dzień.
3.
Na podstawie pięciodniowych planów, po stwierdzeniu ich zgodności z planem miesięcznym, kolej zatwierdza dla każdej stacji zadania naładunkowe na każdy okres pięciodniowy, a zawiadowca stacji zawiadamia nadawców o wyznaczonych dla nich naładunkach w poszczególnych dniach. Przepis ten nie dotyczy przesyłek drobnych.