Art. 24. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  24.
1.
Kolej może żądać od nadawcy mającego ładunek przeznaczony planowo do wysłania, aby dokonał w granicach obowiązującego planu miesięcznego zagęszczenia naładunku w celu organizowania marszrutowych przewozów i koncentracji przewozów kierunkowych, a także w celu wyrównywania zaległości w wykonaniu planu, spowodowanych przez kolej lub nadawcę.
2.
Przy zgłoszeniu przez nadawców miesięcznej normy planowej dyrektor ustala w porozumieniu z każdym nadawcą obowiązującą ilość przewozów marszrutowych do wykonania w ciągu miesiąca.
3.
Zagęszczenie naładunku w celu koncentracji przewozów kierunkowych lub wyrównywania zaległości ustala dyrektor z uwzględnieniem maksymalnej technicznej zdolności punktów załadowczych nadawców i odbiorców oraz z zachowaniem następujących norm:
1)
przy średniej planowej normie do 25 wagonów - w granicach podwójnej planowanej dziennej ilości naładunku;
2)
w pozostałych przypadkach (ponad 25 wagonów) - w granicach półtorakrotnej planowanej dziennej ilości naładunku.
4.
Zagęszczenie naładunku, przekraczające granicę wskazaną w ust. 3, może nastąpić tylko za uprzednią zgodą nadawcy i odbiorcy.
5.
O zamierzonym zagęszczeniu naładunku w nadchodzącym pięciodniowym okresie kolej uprzedza nadawcę na dwie doby przed rozpoczęciem tego okresu.
6.
O podstawieniu wagonów w ilości przekraczającej ustaloną w planie normy dzienną stacja uprzedza nadawcę najpóźniej do godziny dwunastej w przeddzień podstawienia wagonów.
7.
Wyrównanie przez kolej niedoborów w podstawianiu wagonów według planu (w poprzednich dniach miesiąca) zalicza się na rachunek wykonania przez kolej miesięcznego planu nadawcy; jednakże wagony, podstawione powyżej planowej normy bez uprzedzenia nadawcy, jeżeli nadawca ich nie załadował, nie podlegają zaliczeniu do wykonania planu podstawienia wagonów i nie pobiera się w tych przypadkach kar umownych.