§ 4. - Przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1148

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.
§  4. 
1. 
JIP przekazuje właściwemu organowi dane PNR lub wyniki ich przetwarzania w postaci elektronicznej przy użyciu KSI PNR, a w przypadku braku takiej możliwości przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej albo w postaci papierowej.
2. 
Dane PNR lub wyniki ich przetwarzania JIP przekazuje właściwemu organowi za pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 37 ustawy.