Art. 37. - [Punkty kontaktowe] - Przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1441 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2022 r.
Art.  37.  [Punkty kontaktowe]
1. 
Właściwy organ, o którym mowa w art. 36 pkt 1, 2 i 4-11, wyznacza punkt kontaktowy właściwy w sprawach przetwarzania danych PNR, o czym zawiadamia pisemnie Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. 
W zakresie współpracy z JIP punkt kontaktowy:
1)
przekazuje do JIP wnioski o:
a)
przekazanie danych PNR,
b)
ustalenie, aktualizację lub usunięcie kryteriów przetwarzania danych PNR;
2)
przekazuje właściwemu organowi, osobie przez niego upoważnionej lub innej osobie upoważnionej w trybie, o którym mowa w art. 31 ust. 4, otrzymane od JIP dane PNR lub wyniki ich przetwarzania;
3)
sprawdza, czy wnioski spełniają wymogi formalne.
3. 
Właściwy organ występuje z wnioskiem do JIP za pośrednictwem punktu kontaktowego.
4. 
Właściwy organ niezwłocznie zawiadamia, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, Komendanta Głównego Straży Granicznej o każdej zmianie adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail punktu kontaktowego lub właściwości w zakresie zapobiegania, wykrywania, zwalczania lub ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych, o których mowa w art. 3.