§ 2. - Przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1148

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.
§  2. 
1. 
Właściwy organ, występując do JIP z wnioskiem, o którym mowa w § 1 pkt 1, w formie pisemnej, wnosi go w postaci elektronicznej przy użyciu Krajowego Systemu Informatycznego PNR, zwanego dalej "KSI PNR", a w przypadku braku takiej możliwości przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej albo w postaci papierowej.
2. 
Właściwy organ przekazuje do JIP za pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 37 ustawy, wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1.
3. 
Właściwy organ, występując do JIP z wnioskiem, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, w formie ustnej, kieruje go za pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 37 ustawy, z wykorzystaniem połączenia telefonicznego.
4. 
Punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 37 ustawy, przed przekazaniem do JIP wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, sprawdza, czy zawiera on wymagane dane.