§ 1. - Przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1148

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i tryb kierowania przez właściwe organy do Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach, zwanej dalej "JIP", wniosków o:
a)
przekazanie danych dotyczących przelotu pasażera, zwanych dalej "danymi PNR",
b)
przekazanie danych PNR przez przewoźnika lotniczego w terminach innych niż określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, zwanej dalej "ustawą",
c)
ustalenie kryteriów przetwarzania danych PNR,
d)
aktualizację kryteriów przetwarzania danych PNR,
e)
usunięcie kryteriów przetwarzania danych PNR;
2)
tryb przeprowadzania okresowych przeglądów aktualności kryteriów przetwarzania danych PNR oraz zakres sporządzanego sprawozdania z wykonanego przeglądu;
3)
sposób przekazywania właściwemu organowi danych PNR lub wyników ich przetwarzania przez JIP;
4)
sposób rejestrowania przez JIP wniosków, o których mowa w pkt 1.