§ 1. - Przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.723

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2021 r.
§  1. 
Na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych zabrania się:
1)
niszczenia, uszkadzania lub czynienia niezdatnymi do użytku budynków, ich wyposażenia, budowli i urządzeń oraz pojazdów kolejowych;
2)
dokonywania nieuprawnionych zmian stanu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń informacyjnych, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, ostrzegających, urządzeń służących do obsługi osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się, systemów oświetleniowych oraz zakłócania ich działania, w szczególności przez ich uszkadzanie, manipulowanie nimi i zmianę ich usytuowania;
3)
dokonywania nieuprawnionych zmian stanu sygnałów, wskaźników i oznakowania oraz zakłócania ich działania, w szczególności przez ich uszkadzanie, zmianę ich usytuowania lub obrazu, lub ich naśladowania przez ustawianie w pobliżu torów kolejowych świateł lub innych przedmiotów imitujących sygnały, wskaźniki lub oznakowanie;
4)
nieuprawnionego korzystania z urządzeń alarmowych i awaryjnych;
5)
przebywania bez upoważnienia w miejscach, obiektach, pomieszczeniach i pojazdach kolejowych, do których wstęp jest zabroniony;
6)
osobom nieuprawnionym korzystania z urządzeń znajdujących się w miejscach, obiektach i pomieszczeniach, do których dostęp jest zabroniony;
7)
zamalowywania elewacji budynków i budowli oraz elementów lub powierzchni pojazdów kolejowych bez zgody zarządcy infrastruktury, zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej, podmiotu zarządzającego dworcem kolejowym, przewoźnika kolejowego lub dysponenta;
8)
umieszczania lub usuwania napisów, ogłoszeń, reklam i rysunków bez zgody zarządcy infrastruktury, zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej, podmiotu zarządzającego dworcem kolejowym, przewoźnika kolejowego lub dysponenta;
9)
wnoszenia i przewożenia broni i materiałów niebezpiecznych bez stosownego zezwolenia, jeżeli jest ono wymagane do ich posiadania, lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, wyposażenia, budowli i urządzeń oraz pojazdów kolejowych;
10)
pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania lub wpuszczania psów bez kagańców i smyczy, z wyjątkiem psów asystujących, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), oraz bez aktualnego świadectwa szczepienia;
11)
palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, i papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276), z wyjątkiem miejsc i pomieszczeń wyznaczonych w tym celu;
12)
spożywania napojów alkoholowych w miejscach innych niż określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492 oraz z 2021 r. poz. 41 i 694);
13)
zanieczyszczania i zaśmiecania lub załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego niewyznaczonych;
14)
prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prowadzenia akwizycji, handlu lub innej działalności, bez zgody zarządcy infrastruktury, zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej, podmiotu zarządzającego dworcem kolejowym lub przewoźnika kolejowego;
15)
prowadzenia zbiórek pieniężnych bez zgody zarządcy infrastruktury, zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej, podmiotu zarządzającego dworcem kolejowym lub przewoźnika kolejowego, z wyjątkiem prowadzenia zbiórek publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1672);
16)
zakłócania krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem porządku publicznego lub spokoju osób korzystających z usług kolei;
17)
pozostawiania bez opieki bagaży lub innych przedmiotów poza miejscami do tego wyznaczonymi;
18)
dokonywania nieuprawnionych zmian stanu urządzeń systemu sprzedaży biletów oraz zakłócania ich działania, w szczególności przez ich uszkadzanie i manipulowanie nimi;
19)
pozostawiania bez opieki urządzeń transportu, w szczególności rowerów, motorowerów, motocykli, hulajnóg i innych pojazdów jednolub wielośladowych, w tym z napędem elektrycznym, poza miejscami do tego wyznaczonymi.