Przekazywanie informacji o programach zdrowotnych oraz wzór dokumentu zawierającego te informacje.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.163.1024

Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 25 sierpnia 2008 r.
w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób oraz terminy przekazywania informacji o programach zdrowotnych;
2)
wzór dokumentu zawierającego informacje o programach zdrowotnych.
1. 
Informacje o programach zdrowotnych gmina, powiat, samorząd województwa oraz wojewoda przekazują w formach pisemnej i elektronicznej, w postaci arkusza kalkulacyjnego bazy danych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
2. 
Informacje w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 1, są dostarczane na nośniku umożliwiającym odczyt danych w sposób cyfrowy albo poprzez teletransmisję.
1. 
Gmina przekazuje powiatowi informacje o zrealizowanych w ubiegłym roku programach zdrowotnych oraz o programach zdrowotnych planowanych na rok bieżący w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
2. 
Powiat przekazuje marszałkowi województwa informacje o zrealizowanych w ubiegłym roku programach zdrowotnych oraz o programach zdrowotnych planowanych na rok bieżący, w tym również informacje o programach zdrowotnych otrzymane od gmin, w formie zbiorczej, w terminie do dnia 5 lutego każdego roku.
3. 
Samorząd województwa przekazuje wojewodzie informacje o zrealizowanych w ubiegłym roku programach zdrowotnych oraz o programach zdrowotnych planowanych na rok bieżący, w tym również informacje o programach zdrowotnych otrzymane od gmin i powiatów, w formie zbiorczej, w terminie do dnia 12 lutego każdego roku.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

Informacja o programach zdrowotnych*)

*) Informacje należy sporządzać w następujący sposób:

- każdą komórkę w tabelach należy wypełnić

- każdą pojedynczą informację czy dane należy umieścić w osobnych komórkach (np. wymieniając świadczenia opieki zdrowotnej, podmioty finansujące program czy realizatorów programu itp., należy je wpisać jedno pod drugim w osobnej komórce)

- dane o niejednoznacznym charakterze, np. dane liczbowe i dane tekstowe, należy wpisać w osobnych komórkach

- w części I informacje należy wpisywać tak, aby w jednym ciągu były informacje dotyczące danego realizatora (w jednym wierszu należy umieścić informacje na temat, które świadczenia lub/i działania promocyjno-edukacyjne, w jakiej kwocie itp. były wykonane przez danego realizatora, następnie w kolejnym wierszu drugi realizator i przypisane mu działania równolegle), w części II informacje należy wpisywać tak, aby w jednym ciągu były informacje dotyczące danego programu

- w przypadku braku informacji należy wpisać w komórkę symbol "bd", oznaczający "brak danych", bądź w przypadku gdy dana informacja nie dotyczy danego realizatora i/lub programu zdrowotnego lub też nie istniała konieczność zebrania tej informacji, należy wpisać w komórkę symbol "nd", oznaczający "nie dotyczy".

Część I: Informacja o zrealizowanych programach zdrowotnych

Województwo:Rok:
Sporządził:Imię i nazwisko:
Służbowy telefon kontaktowy:
Służbowy adres e-mail:

Tabela I.1.

Lp.Nazwa programu zdrowotnegoJednostka samorządu terytorialnego opracowująca, wdrażająca i realizująca program zdrowotnyCel programu2)Czas trwania programu3)Teren, na którym realizowany był program4)Populacja objęta programemRealizatorzy programu
identyfikator według rejestru TERYTnazwa1)charakterystyka populacji5)liczba osób objętych programemnazwa jednostkiadres jednostki
1234567891011

1) Należy określić zarówno jednostkę samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat czy województwo), jak też podać jej nazwę (np. Pomiechówek, Kraków, województwo zachodniopomorskie).

2) Należy opisać założone cele programu (np. zwalczanie chorób zakaźnych poprzez szczepienia wzw).

3) Należy określić cały okres, w jakim będzie realizowany program.

4) Jeśli program jest realizowany we wszystkich gminach danego powiatu, należy wpisać powiat, jeśli w gminach danego powiatu bez jednej czy dwóch gmin, należy wymienić wszystkie gminy, jeśli w kilku gminach z różnych powiatów (a nie są to całe powiaty, jedynie po kilka gmin z różnych powiatów), należy wymienić te gminy, jeśli we wszystkich powiatach danego województwa, wystarczy podać województwo, jeśli w kilku powiatach, a nie w całym województwie, należy wymienić te powiaty. Teren realizacji programu nie musi być tożsamy z jednostką, która opracowała program.

5) Należy opisać krótko daną populację (np. dzieci do lat 5, mężczyźni w wieku 35-64 lat obarczeni ryzykiem ChNS, kobiety po 30. roku życia palące papierosy).

Tabela I.2.

Zadania programu zrealizowane w danym roku, w tym:
świadczenia opieki zdrowotnejszkolenia, konferencjedziałania promocyjno-edukacyjnezakup sprzętuinne11)
rodzaj6)zakres7)liczbatematyka8)liczba szkoleń, konferencjiliczba uczestnikówrodzaj9)liczba działańliczba osób10)rodzajliczbarodzajliczba
12131415161718192021222324

6) Należy określić rodzaj świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.).

7) Należy określić procedurę medyczną (np. badanie ekg, porada lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wykonanie szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce itp.).

8) Należy krótko opisać zagadnienia omawiane na szkoleniu czy przedstawione na konferencji.

9) Należy określić rodzaj działania (np. akcje, festyny, pogadanki, ulotki, plakaty, wykłady, spoty reklamowe itp.).

10) Należy określić szacunkową liczbę osób, do których skierowano działania promocyjno-edukacyjne.

11) Należy określić pozostałe zadania zrealizowane w ramach programu, a niewymienione w kolumnach 10-20 (np. przeprowadzenie sondażu).

Tabela I.3.

Poniesiony koszt programuFinansowanieUwagi13)
całkowity koszt programu w danym roku (w zł)udział środków finansowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w zł)podmiot finansujący program12)podmiot współfinansujący program
nazwa podmiotuudziału w finansowaniu (w zł)nazwa podmiotuudziału w finansowaniu (w zł)
25262728293031

12) Należy wpisać podmiot finansujący program bądź w 100 %, bądź w największym procencie.

13) Należy wpisać wszelkie inne informacje, które nie są umieszczone w pozostałych kolumnach, a które wydają się istotne (np. cel operacyjny Narodowego Programu Zdrowotnego na lata 2007-2015, który wypełnia dany program zdrowotny) oraz wszelkie komentarze do danych i informacji wprowadzanych do pozostałych komórek.

Część II. Informacja o planowanych programach zdrowotnych

Województwo:Rok:
Sporządził:Imię i nazwisko:
Służbowy telefon kontaktowy:
Służbowy adres e-mail:

Tabela II.1.

Lp.Nazwa programu zdrowotnegoJednostka samorządu terytorialnego opracowująca, wdrażająca i realizująca program zdrowotnyCel programu2)Czas trwania programu3)Teren, na którym będzie realizowany program4)Populacja objęta programem
identyfikator według rejestru TERYTnazwa1)charakterystyka populacji5)prognozowana liczba osób objętych programem
123456789

1) Należy określić zarówno jednostkę samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat czy województwo), jak też podać jej nazwę (np. Pomiechówek, Kraków, województwo zachodniopomorskie).

2) Należy opisać założone cele programu (np. zwalczanie chorób zakaźnych poprzez szczepienia wzw).

3) Należy określić cały okres, w jakim będzie realizowany program.

4) Jeśli program jest realizowany we wszystkich gminach danego powiatu, należy wpisać powiat, jeśli w gminach danego powiatu bez jednej czy dwóch gmin, należy wymienić wszystkie gminy, jeśli w kilku gminach z różnych powiatów (a nie są to całe powiaty, jedynie po kilka gmin z różnych powiatów), należy wymienić te gminy, jeśli we wszystkich powiatach danego województwa, wystarczy podać województwo, jeśli w kilku powiatach, a nie w całym województwie, należy wymienić te powiaty. Teren realizacji programu nie musi być tożsamy z jednostką, która opracowała program.

5) Należy opisać krótko daną populację (np. dzieci do lat 5, mężczyźni w wieku 35-64 lat obarczeni ryzykiem ChNS, kobiety po 30. roku życia palące papierosy).

Tabela II.2.

Zadania programu zaplanowane do realizacji w danym roku, w tym:
świadczenia opieki zdrowotnejszkolenia, konferencjedziałania promocyjno-edukacyjnezakup sprzętuinne11)
rodzaj6)zakres7)liczbatematyka8)liczba szkoleń, konferencjiliczba uczestnikówrodzaj9)liczba działańliczba osób10)rodzajliczbarodzajliczba
10111213141516171819202122

6) Należy określić rodzaj świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.).

7) Należy określić procedurę medyczną (np. badanie ekg, porada lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wykonanie szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce itp.).

8) Należy krótko opisać zagadnienia omawiane na szkoleniu czy przedstawione na konferencji.

9) Należy określić rodzaj działania (np. akcje, festyny, pogadanki, ulotki, plakaty, wykłady, spoty reklamowe itp.).

10) Należy określić szacunkową liczbę osób, do których skierowano działania promocyjno-edukacyjne.

11) Należy określić pozostałe zadania zrealizowane w ramach programu, a niewymienione w kolumnach 10-20 (np. przeprowadzenie sondażu).

Tabela II.3.

Planowany koszt programuFinansowanieUwagi13)
całkowity koszt programu w danym roku (w zł)udział środków finansowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w zł)podmiot finansujący program12)podmiot współfinansujący program
nazwa podmiotuudziału w finansowaniu (w zł)nazwa podmiotuudziału w finansowaniu (w zł)
23242526272829

12) Należy wpisać podmiot finansujący program bądź w 100%, bądź w największym procencie.

13) Należy wpisać wszelkie inne informacje, które nie są umieszczone w pozostałych kolumnach, a które wydają się być istotne (np. cel operacyjny Narodowego Programu Zdrowotnego na lata 2007-2015, który wypełnia dany program zdrowotny) oraz wszelkie komentarze do danych i informacji wprowadzanych do pozostałych komórek.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305, Nr 70, poz. 416 i Nr 141, poz. 888.