Przekazywanie informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1867

Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób oraz terminy przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej;
2)
wzór dokumentu zawierającego informacje o programie polityki zdrowotnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
1.
Gmina, powiat, samorząd województwa oraz wojewoda przekazują w postaci elektronicznej informacje o programie polityki zdrowotnej, zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 1 pkt 2.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą programów polityki zdrowotnej, które posiadają opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji albo zostały do niej przekazane w celu zaopiniowania.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 1, opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, są dostarczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotów, o których mowa w ust. 1.
4.
Wojewoda przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą środków komunikacji elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
1.
Gmina przekazuje powiatowi informacje o:
1)
zrealizowanych w poprzednim roku programach polityki zdrowotnej oraz
2)
programach polityki zdrowotnej planowanych na rok bieżący

- w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

2.
Powiat przekazuje marszałkowi województwa informacje:
1)
o zrealizowanych w poprzednim roku programach polityki zdrowotnej,
2)
o programach polityki zdrowotnej planowanych na rok bieżący oraz
3)
otrzymane od gmin o programach polityki zdrowotnej

- w formie zbiorczej, w terminie do dnia 5 lutego każdego roku.

3.
Samorząd województwa przekazuje wojewodzie informacje o:
1)
zrealizowanych w poprzednim roku programach polityki zdrowotnej,
2)
programach polityki zdrowotnej planowanych na rok bieżący oraz
3)
programach polityki zdrowotnej otrzymane od powiatów, zawierające również informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3

- w formie zbiorczej, w terminie do dnia 12 lutego każdego roku.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O PROGRAMIE POLITYKI ZDROWOTNEJ

Lp.KolumnaWartość
1Lp.Wartość liczbowa
2Nazwa programu polityki zdrowotnejWartość tekstowa
3Jednostka samorządu terytorialnego opracowująca, wdrażająca i realizująca program polityki zdrowotnej: identyfikator według rejestru TERYTWartość liczbowa (kod TERYT)
4Jednostka samorządu terytorialnego opracowująca, wdrażająca i realizująca program polityki zdrowotnej: nazwaWartość tekstowa
5Kategoria programuWartość tekstowa - pole wyboru wielokrotnego (checkbox)

z następującego zbioru:

a) alergologia,
b) alkoholizm,
c) choroby układu kostno-szkieletowego,
d) choroby weneryczne,
e) choroby zakaźne,
f) czynniki szkodliwe w środowisku pracy i zamieszkania,
g) dermatologia,
h) diabetologia,

i) dietetyka,

j) endokrynologia,
k) geriatria,
l) grypa i choroby sezonowe,
m) HIV i AIDS,
n) kardiologia,
o) laryngologia,
p) niepełnosprawność,
q) okulistyka,
r) onkologia,
s) opieka długoterminowa i paliatywna,
t) opieka nad matką i dzieckiem,
u) opieka prenatalna,
v) psychiatria,
w) pulmonologia,
x) ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc,
y) rehabilitacja powypadkowa,
z) stomatologia,
za) szczepienia,
zb) tytoń,
zc) urologia,
zd) uzależnienia behawioralne,
ze) uzależnienia od substancji psychoaktywnych i narkomania,
zf) zaburzenia rozwoju fizycznego i psychospołecznego u dzieci i młodzieży,
zg) inne.
6Czas trwania programuWartość tekstowa
7Teren realizacji programuWartość tekstowa
8Populacja objęta programem: grupa wiekowaWartość tekstowa
9Populacja objęta programem: płećWartość tekstowa: jedna z poniższych wartości:
a) M
b) Ż
c) M i Ż
10Populacja objęta programem: czynnik ryzykaWartość tekstowa
11Realizatorzy programu: nazwa realizatoraWartość tekstowa
12Realizatorzy programu: REGONWartość liczbowa
13Opinia AOTMiTWartość tekstowa, jedna z poniższych wartości:
a) TAK - pozytywna
b) TAK - negatywna
c) WYSTĄPIONO O OPINIĘ
14Realizacja programuWartość tekstowa, jedna z poniższych wartości:
a) PLANOWANY DO REALIZACJI W ROKU BIEŻĄCYM
b) PLANOWANY ZREALIZOWANY
c) NIEPLANOWANY ZREALIZOWANY
15Zadania programu polityki zdrowotnej - świadczenia opieki zdrowotnej: rodzajWartość tekstowa; ewentualna możliwość dodania oddzielnych wierszy dla poszczególnego rodzaju
16Zadania programu polityki zdrowotnej - świadczenia opieki zdrowotnej: liczbaWartość liczbowa; ewentualna możliwość dodania oddzielnych wierszy liczby dla poszczególnego rodzaju
17Zadania programu polityki zdrowotnej - edukacja zdrowotna: liczba działańWartość liczbowa
18Zadania programu polityki zdrowotnej - edukacja zdrowotna: liczba uczestnikówWartość liczbowa
19Zadania programu polityki zdrowotnej - zakup sprzętu: rodzajWartość tekstowa; ewentualna możliwość dodania oddzielnych wierszy dla poszczególnego rodzaju
20Zadania programu polityki zdrowotnej - zakup sprzętu: liczbaWartość liczbowa; ewentualna możliwość dodania oddzielnych wierszy liczby dla poszczególnego rodzaju
21Zadania programu polityki zdrowotnej - inne: rodzajWartość tekstowa; ewentualna możliwość dodania oddzielnych wierszy dla poszczególnego rodzaju
22Zadania programu polityki zdrowotnej - inne: liczbaWartość liczbowa; ewentualna możliwość dodania oddzielnych wierszy liczby dla poszczególnego rodzaju
23Całkowity koszt programu w danym roku

(w zł)

Wartość liczbowa
24Udział środków finansowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w zł)Wartość liczbowa
25Podmiot finansujący program: rodzaj podmiotuWartość tekstowa, jedna z poniższych wartości:
a) GMINA
b) POWIAT
c) SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
d) INNY
26Podmiot finansujący program: nazwa podmiotuWartość tekstowa
27Podmiot finansujący program: udział w finansowaniuWartość liczbowa
28Podmiot współfinansujący program: rodzaj podmiotuWartość tekstowa, jedna z poniższych wartości:
a) GMINA
b) POWIAT
c) SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
d) INNY
29Podmiot współfinansujący program: nazwa podmiotuWartość tekstowa
30Podmiot współfinansujący program: udział w finansowaniu (w zł)Wartość liczbowa
31Realizacja Narodowego Programu ZdrowiaWartość tekstowa
32UwagiWartość tekstowa
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz. U. Nr 163, poz. 1024), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491).