[Zadania wojewody] - Art. 10. - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. - Dz.U.2021.1285 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Zadania wojewody] - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1285 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  10.  [Zadania wojewody]
1. 
Do zadań wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności:
1)
ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
1a) 24
 współpraca z ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie określania w mapie potrzeb zdrowotnych, o której mowa w art. 95a ust. 1, rekomendowanych kierunków działań dla danego województwa;
1b) 25
 ustalanie wojewódzkiego planu transformacji, o którym mowa w art. 95c ust. 1;
1c) 26
 wydawanie opinii o celowości inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1.
2)
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
24 Art. 10 ust. 1 pkt 1a dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U.2021.1292) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 lipca 2021 r.
25 Art. 10 ust. 1 pkt 1b dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U.2021.1292) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 lipca 2021 r.
26 Art. 10 ust. 1 pkt 1c dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U.2021.1292) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 lipca 2021 r.