Art. 10. - [Zadania wojewody] - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.146 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2024 r.
Art.  10.  [Zadania wojewody]
1. 
Do zadań wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności:
1)
ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
1a)
współpraca z ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie określania w mapie potrzeb zdrowotnych, o której mowa w art. 95a ust. 1, rekomendowanych kierunków działań dla danego województwa;
1b)
ustalanie wojewódzkiego planu transformacji, o którym mowa w art. 95c ust. 1;
1c)
wydawanie opinii o celowości inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1.
2)
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).