Przekazanie Ministrowi Zdrowia Publicznego zarządu spraw w dziedzinie zdrowia publicznego na obszarze b. dzielnicy pruskiej. - Dz.U.1922.21.169 - OpenLEX

Przekazanie Ministrowi Zdrowia Publicznego zarządu spraw w dziedzinie zdrowia publicznego na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.21.169

Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 marca 1922 r.
w przedmiocie przekazania Ministrowi Zdrowia Publicznego zarządu spraw w dziedzinie zdrowia publicznego na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie ust. 1 art. 7 ustawy 2 dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64, poi. 385) zarządza się co następuje:
Zarząd spraw dotyczących zdrowia publicznego na obszarze b. dzielnicy pruskiej wyłącza się z zakresu działania Ministra tej dzielnicy i przekazuje się Ministrowi Zdrowia Publicznego.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Zdrowia Publicznego i Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.