Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.109.715

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 listopada 1920 r.
w przedmiocie przekazania Ministrowi Przemysłu i Handlu spraw, dotyczących górnictwa i hutnictwa, gazownictwa, gospodarki elektrycznością oraz miar i wag na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Praw P. P. z 1919 r. № 64 poz. 385) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Sprawy, dotyczące górnictwa i hutnictwa, gazownictwa, gospodarki elektrycznością oraz miar i wag na obszarze b. dzielnicy pruskiej, z dniem 1 grudnia 1920 r. wyłącza się z zakresu działania Ministra tej Dzielnicy, a przekazuje się Ministrowi Przemyślu i Handlu.
§  2. Szczegółowe zarządzenia, potrzebne do wykonania postanowień § 1, wydadzą Minister b. Dzielnicy Pruskiej oraz Minister Przemysłu i Handlu.