Przedłużenie terminów, wyznaczonych do zgłoszenia do oclenia oraz do sprzedaży z licytacji przesyłek celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.49.339

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 1 maja 1925 r.
w sprawie przedłużenia terminów, wyznaczonych do zgłoszenia do oclenia oraz do sprzedaży z licytacji przesyłek celnych.

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51, poz. 314) zarządza się co następuje:
Ustalony w paragrafie 12 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 11, poz. 64) w brzmieniu, nadanem mu rozporządzeniem z dnia 11 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 64, poz. 578), termin do zgłoszenia przywiezionych z zagranicy towarów do odprawy celnej przedłuża się:
a)
w granicznych urzędach celnych do 6 dni od dnia nadejścia,
b)
w wewnętrznych urzędach celnych do 14 dni od dnia nadejścia.
Paragraf 33 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 11, poz. 64) w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem z dnia 3 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 100, poz. 789) względnie rozporządzeniem z dnia 30 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. №13, poz. 121) otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 33. Towary, nieopłacone w myśl § 32 należnościami celnemi, lub po opłaceniu nieodebrane, winny być sprzedane z licytacji po upływie następujących terminów:

a) w granicznych urzędach celnych po upływie 6 dni po dokonaniu odprawy celnej,

b) w wewnętrznych urzędach celnych po upływie 14 dni po dokonaniu odprawy celnej.

Na nabywcę towaru przechodzą wszystkie w tym względzie obowiązki pierwotnego odbiorcy.

Powyższe terminy nie dotyczą jednak żywych zwierząt, świeżych roślin i towarów, podlegających szybkiemu zepsuciu, które mogą być sprzedane niezwłocznie.

Uzyskaną ze sprzedaży gotówkę w całości lub z potrąceniem należności celnych, przewozowych i innych otrzymuje pierwotny odbiorca towaru.

W wypadkach, gdy strona wniesie reklamację na piśmie z powodu wyniku rewizji celnej, powołane wyżej terminy sprzedaży towaru z licytacji liczy się od daty zawiadomienia strony o ostatecznem orzeczeniu władzy kompetentnej do rozstrzygnięcia reklamacji".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.