Prowadzenie rejestru polskich statków handlowych morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1940.4.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 1940 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 21 lutego 1940 r.
o prowadzeniu rejestru polskich statków handlowych morskich.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:

Rejestr polskich statków handlowych morskich prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości.

1)
Rejestr polskich statków handlowych morskich prowadzony w Gdyni zamyka się z dniem 13 września 1939 r., a prowadzony w Gdańsku z dniem 1 września 1939 r.
(2)
Wszelkie wpisy, dokonane w powyższych rejestrach po tych datach, oraz wszelkie dokumenty, wydane na zasadzie tych rejestrów po tych datach, są nieważne.
1)
Wpis polskich statków handlowych morskich powinien nastąpić w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego dekretu.
(2)
Za podstawę wpisu do rejestru służyć będzie certyfikat okrętowy oraz uwierzytelniony wyciąg z dotychczasowego rejestru statków handlowych morskich.
(3)
W braku uwierzytelnionego wyciągu z rejestru mogą być uznane za wystarczające także inne dowody.

Wszystkie ustawy, rozporządzenia i inne przepisy prawne dotyczące spraw uregulowanych niniejszym dekretem pozostają w mocy, o ile nie są sprzeczne z jego postanowieniami.

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

Dekret niniejszy wydany na czas wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.