Zm.: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1940 r. o prowadzeniu rejestru polskich statków handlowych morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1942.4.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1942 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 maja 1942 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1940 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o prowadzeniu rejestru polskich statków handlowych morskich.

Na podstawie art. 5 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lutego 1940 r. o prowadzeniu rejestru polskich statków handlowych morskich (Dz.U.R.P. Nr 4. poz. 8) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1940 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Przemyślu i Handlu o prowadzeniu rejestru polskich statków handlowych morskich (Dz.U.R.P. Nr 8, poz. 21) wprowadza się zmianę następującą:

§ 3. otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wywołanych wojną, zaprzestaje się ogłoszeń o wpisach w rejestrze przewidzianych w par. 17 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 1921 r."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.