Prowadzenie rejestru polskich statków handlowych morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1940.8.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1942 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 marca 1940 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o prowadzeniu rejestru polskich statków handlowych morskich.

Na podstawie art. 5 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lutego 1940 r. o prowadzeniu rejestru polskich statków handlowych morskich (Dz.U.R.P. Nr 4, poz. 3) zarządzam, co następuje:
Przy prowadzeniu rejestru polskich statków handlowych morskich przez Ministerstwo Sprawiedliwości stosuje się przepisy rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1921 r. w przedmiocie prowadzenia rejestru statków handlowych morskich (Dz.U.R.P. Nr 10, poz. 58) ze zmianami zawartymi w przepisach następujących.
Rejestr prowadzi funkcjonariusz wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadkach, w których rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1921 r. wymaga podpisu sędziego lub sekretarza albo sędziego i sekretarza, wystarcza podpis wyznaczonego przez Ministra Sprawiedliwości funkcjonariusza.

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wywołanych wojną, zaprzestaje się ogłoszeń o wpisach w rejestrze przewidzianych w par. 17 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 1921 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 maja 1942 r. (Dz.U.42.4.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 1942 r.