Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1605

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej

Na podstawie art. 8a ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i tryb prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej;
2)
wzór ankiety kwalifikacyjnej i wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
1. 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej, zwany dalej "wnioskiem", składa się na piśmie w postaci papierowej do właściwego organu, o którym mowa w art. 8a ust. 2 albo ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, zwanej dalej "ustawą".
2. 
Do wniosku załącza się:
1)
ankietę kwalifikacyjną w postaci papierowej;
2)
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe i dodatkowe, w szczególności świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające odbyte szkolenia lub posiadane kwalifikacje;
3)
kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
4)
inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów albo są niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań na stanowisku służbowym, potwierdzające w szczególności posiadany stopień, o którym mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860).
3. 
Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Wzór ankiety kwalifikacyjnej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje trzy etapy:
1)
analizę złożonego wniosku pod względem formalnym oraz pod względem spełnienia wymagań na stanowisku służbowym;
2)
czynności lub badania określone w art. 8a ust. 8 ustawy;
3)
ustalenie, że kandydat posiada predyspozycje i spełnia warunki do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej albo że kandydat nie posiada predyspozycji lub nie spełnia warunków do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej.
1. 
Organ właściwy do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego odmawia przeprowadzenia dalszych czynności postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata lub przerywa je w każdym czasie w przypadku:
1)
niespełnienia przez kandydata wymagań wynikających z przepisów odpowiednio art. 36 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych albo art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) lub
2)
niespełnienia przez kandydata wymagań wynikających odpowiednio z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy albo art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, lub
3)
nieprzystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej, lub
4)
nieprzystąpienia do czynności lub badań, o których mowa w art. 8a ust. 8 ustawy, lub odmowy poddania się tym czynnościom lub badaniom.
2. 
O odmowie przeprowadzenia czynności postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata lub o ich przerwaniu zawiadamia się kandydata na piśmie.
3. 
W razie stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku wniosek pozostawia się bez dalszego biegu.
Organ właściwy do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego odmawia przeprowadzenia dalszych czynności postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata lub je przerywa w każdym czasie, bez podania przyczyny, również w przypadku:
1)
braku wolnych stanowisk służby albo pracy, odpowiadających kwalifikacjom posiadanym przez kandydata lub
2)
niezłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, lub
3)
zatajenia lub podania nieprawdziwych danych w ankiecie kwalifikacyjnej, lub
4)
przystąpienia kandydata do ponownego postępowania kwalifikacyjnego mimo uzyskania przez niego negatywnego wyniku w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym, lub
5)
negatywnego wyniku którejkolwiek z czynności lub któregokolwiek z badań, o których mowa w art. 8a ust. 8 ustawy.
Czynności, o których mowa w § 3 pkt 1, przeprowadza komórka właściwa w sprawach kadrowych w jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej właściwej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
Kandydata, którego wniosek został oceniony pozytywnie w toku analizy, o której mowa w § 3 pkt 1, zawiadamia się o terminie i miejscu przeprowadzenia czynności i badań z jego udziałem, wymienionych w art. 8a ust. 8 pkt 1 lit. a i d oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, nie później niż na 3 dni przed planowaną czynnością.
Tożsamość kandydata do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej potwierdza się przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
1. 
Organ właściwy do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego powołuje komisję kwalifikacyjną.
2. 
Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat udziela wyjaśnień dotyczących danych zawartych w złożonych dokumentach oraz przedstawia swoje doświadczenie zawodowe i motywację do podjęcia służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej.
Podczas przeprowadzania wywiadu o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy, o którym mowa w art. 8a ust. 8 pkt 1 lit. c ustawy, weryfikuje się prawdziwość danych podanych przez kandydata w ankiecie kwalifikacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
1. 
Podczas badania psychologicznego, o którym mowa w art. 8a ust. 8 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. c ustawy, ocenia się:
1)
predyspozycje intelektualne;
2)
zachowania społeczne;
3)
stabilność emocjonalną;
4)
cechy charakterologiczne i osobowościowe;
5)
postawę wobec pracy i innych obowiązków;
6)
posiadanie cech szczególnie predysponujących do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji.
2. 
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, w którym oświadczy, że:
1)
w dniu przeprowadzania badania psychologicznego jest w złej kondycji psychofizycznej lub że
2)
w ciągu 24 godzin przed przystąpieniem do badania psychologicznego spożywał napoje alkoholowe lub inne środki o podobnym działaniu, w szczególności leki i środki odurzające

- nie przeprowadza się badania psychologicznego.

W takim przypadku można wyznaczyć kolejny termin badania psychologicznego.

3. 
Na podstawie przeprowadzonych badań psycholog sporządza opinię psychologiczną.
Podczas badań psychofizjologicznych, o których mowa w art. 8a ust. 8 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. d ustawy, ocenia się zdolność i predyspozycje kandydata do objęcia stanowiska wymagającego szczególnych predyspozycji.
Egzamin ze sprawności fizycznej, o którym mowa w art. 8a ust. 8 pkt 2 lit. a ustawy, przeprowadza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 50a ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
W zakresie egzaminu z poziomu znajomości języków obcych, o którym mowa w art. 8a ust. 8 pkt 2 lit. b ustawy, sprawdza się znajomość języka obcego zgodnie z wymaganiami określonymi na stanowisku służbowym.
Wyniki uzyskane na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej wpisuje się do ankiety kwalifikacyjnej kandydata.
1. 
Postępowanie kwalifikacyjne kończy się stwierdzeniem, że kandydat posiada predyspozycje i spełnia warunki do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej albo że kandydat nie posiada predyspozycji lub nie spełnia warunków do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej.
2. 
W przypadku stwierdzenia, że kandydat nie posiada predyspozycji lub nie spełnia warunków do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej, zawiadamia się go o tym na piśmie, bez podawania uzasadnienia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

...................................

(miejscowość, data)

.......................................................

(stopień1, imię i nazwisko)

.......................................................

(stanowisko służbowe, funkcja)

........................................................

(numer telefonu komórkowego)2

KOMENDANT .......................

...................................................

w ..............................................3

Proszę o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wobec mnie jako kandydata:

1. do zawodowej służby wojskowej (niepotrzebne skreślić) albo

2. do pracy (niepotrzebne skreślić)

w ...................................................................................................................................................

(jednostka organizacyjna Żandarmerii Wojskowej)

Żandarmerii Wojskowej w ...........................................................................................................

(miejscowość)

Oświadczam, że posiadam następujące kwalifikacje: .................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Załączniki:

1) ankieta kwalifikacyjna;

2) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe i dodatkowe.

...........................................................

(czytelny podpis)

_________________________

1 Stopień wojskowy oraz stopień w formacji określonej w art. 17a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2 Nieobowiązkowe.

3 Wpisać właściwą jednostkę organizacyjną Żandarmerii Wojskowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ANKIETA KWALIFIKACYJNA NR .......

wzór