Art. 8a. - [Postępowanie kwalifikacyjne] - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  8a.  [Postępowanie kwalifikacyjne]
1. 
W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne.
2. 
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej organizuje i prowadzi postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby:
1)
albo pracy w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i Oddziale Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie;
2)
w korpusie oficerów zawodowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.
3. 
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej może upoważnić właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej do organizacji lub przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
4. 
Komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej organizuje i prowadzi postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do innych niż wskazanych w ust. 2 pkt 2 kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby albo pracy w podległych mu jednostkach organizacyjnych.
5. 
Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat posiada predyspozycje i spełnia warunki do pełnienia służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej.
6. 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej może być poddany badaniom psychologicznym lub psychofizjologicznym.
7. 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej wypełnia ankietę kwalifikacyjną i wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
8. 
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub osoby przez niego upoważnione w ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzają:
1)
wobec kandydata do pracy:
a)
rozmowę kwalifikacyjną,
b)
sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Karnym, Krajowym Systemie Informacyjnym Policji i Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych oraz ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 75),
c)
wywiad o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy,
d)
badania psychologiczne oraz badania psychofizjologiczne - w przypadku stanowisk wymagających szczególnych predyspozycji;
2)
wobec kandydata do służby, czynności wymienione w pkt 1 lit. a-c oraz:
a)
egzamin ze sprawności fizycznej,
b)
egzamin z poziomu znajomości języków obcych,
c)
badania psychologiczne,
d)
badania psychofizjologiczne - w przypadku stanowisk wymagających szczególnych predyspozycji.
9. 
Żandarmeria Wojskowa, w celu przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych, przetwarza następujące dane:
1)
w przypadku kandydata do pracy:
a)
wizerunek,
b)
nazwisko, w tym nazwisko rodowe,
c)
imię lub imiona,
d)
imię ojca,
e)
imię i nazwisko panieńskie matki,
f)
stan cywilny,
g)
datę urodzenia,
h)
miejsce urodzenia,
i)
obywatelstwo (obywatelstwa),
j)
serię i numer dowodu osobistego,
k)
numer PESEL,
l)
posiadany stopień wojskowy lub inny stopień w formacji określonej w art. 138 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641),
m)
serię i numer książeczki wojskowej,
n)
adres miejsca zamieszkania,
o)
serię i numer paszportu,
p)
miejsce pracy lub służby,
q)
dochody,
r)
dane dotyczące służby albo zatrudnienia,
s)
wykształcenie,
t)
wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
u)
wyniki wywiadu w miejscu zamieszkania i pracy,
v)
wyniki sprawdzeń w kartotekach niedostępnych powszechnie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
w)
wyniki sprawdzeń w Krajowym Rejestrze Karnym, Krajowym Systemie Informacyjnym Policji i Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych,
x)
wynik badania psychologicznego,
y)
wynik badania psychofizjologicznego;
2)
w przypadku kandydata do służby, dane wymienione w pkt 1 oraz wynik:
a)
testu sprawnościowego,
b)
sprawdzianu kwalifikacji językowych.
10. 
Przepis ust. 8 pkt 2 lit. d stosuje się do żołnierzy Żandarmerii Wojskowej przed wyznaczeniem na stanowiska służbowe, w przypadku stanowisk wymagających szczególnych predyspozycji.
11. 
Informacje, o których mowa w ust. 9, przetwarza się przez okres niezbędny do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz pełnienia służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej, a także wykonywania ustawowych zadań przez Żandarmerię Wojskową.
12. 
Informacje, o których mowa w ust. 9, uzyskane podczas postępowania kwalifikacyjnego zakończonego wynikiem negatywnym przetwarza się przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia tego postępowania.
13. 
Informacje, o których mowa w ust. 9, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych.
14. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej oraz wzór ankiety kwalifikacyjnej i wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, mając na względzie zapewnienie sprawnego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz wyłonienia osób posiadających predyspozycje i warunki do pełnienia służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej.