Art. 9. - [Zakres stosowania przepisów dotyczących jednostek wojskowych i żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową; dodatkowe warunki fizyczne i psychiczne oraz kwalifikacje żołnierzy Żandarmerii Wojskowej] - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  9.  [Zakres stosowania przepisów dotyczących jednostek wojskowych i żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową; dodatkowe warunki fizyczne i psychiczne oraz kwalifikacje żołnierzy Żandarmerii Wojskowej]
1. 
Do jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierzy pełniących służbę w tych jednostkach w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy dotyczące jednostek wojskowych i żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową.
1a. 
(uchylony).
2. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, dodatkowe - poza warunkami ogólnymi ustalonymi dla żołnierzy - warunki fizyczne i psychiczne oraz kwalifikacje żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, w szczególności wymagania co do stanu zdrowia i sprawności fizycznej oraz wykształcenia i umiejętności, a także wymogu niekaralności, z rozróżnieniem żołnierzy zawodowych i niezawodowych.
3. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, dodatkowe - obok posiadanego przez żołnierzy - umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, niezbędne im do wykonywania zadań Żandarmerii Wojskowej.
4. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia:
1)
plany i programy szkolenia specjalistycznego żołnierzy Żandarmerii Wojskowej;
2)
formy, metody, sposoby i środki wykonywania czynności służbowych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, w zakresie objętym przepisami ustawy.