Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.644

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 2 maja 2016 r.
w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów

Na podstawie art. 40b ust. 7 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 i 1923) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, zwanej dalej "ewidencją";
2)
wzór ewidencji;
3)
szczegółową treść wpisów w ewidencji.
1. 
Ewidencję prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. 
Ewidencję w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego prowadzi się w taki sposób, aby wydruk części lub całości danych zgromadzonych w ewidencji odzwierciedlał dane określone we wzorze ewidencji.
3. 
Wzór ewidencji jest określony w załączniku do rozporządzenia.
1. 
W ewidencji wpisuje się w kolejnych kolumnach, według ich numeracji, następującą treść:
1)
kolumna nr 1 - numer kolejny w ewidencji;
2)
kolumna nr 2 - nazwę stowarzyszenia zwykłego;
3)
kolumna nr 3 - datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych zmian;
4)
kolumna nr 4:
a)
w polu pierwszym - cel lub cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności,
b)
w polu drugim - teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności,
c)
w polu trzecim - środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności;
5)
kolumna nr 5 - adres siedziby stowarzyszenia zwykłego;
6)
kolumna nr 6 - w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: "Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela" oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji;
7)
kolumna nr 7 - jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: "Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.";
8)
kolumna nr 8 - informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego zmian;
9)
kolumna nr 9 - informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: "TAK"; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: "NIE";
10)
kolumna nr 10 - informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o przekształceniu oraz datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego;
11)
kolumna nr 11 - imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego;
12)
kolumna nr 12 - informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania;
13)
kolumna nr 13 - uwagi; należy wpisać inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.
2. 
Dokonując aktualizacji danych, należy we właściwym miejscu w ewidencji wpisać kolejną zmianę, po usunięciu nieaktualnych wpisów, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.
Dla każdego stowarzyszenia zwykłego wpisanego do ewidencji prowadzi się oddzielne akta obejmujące dokumenty będące podstawą dokonania wpisu w ewidencji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
Numer

kolejny

w

ewidencji

Nazwa

stowarzyszenia

zwykłego

Daty wpisów

do ewidencji1)

1. Cel/cele

działania

stowarzyszenia zwykłego2)

Adres siedziby

stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja

stowarzyszenia

zwykłego5)

Organ kontroli

wewnętrznej

stowarzyszenia

zwykłego6)

Regulamin

działalności

stowarzyszenia

zwykłego7)

Status

organizacji

pożytku

publicznego8)

Przekształcenie lub rozwiązanie

stowarzyszenia

zwykłego9)

Likwidator

stowarzyszenia

zwykłego10)

Zastosowanie

wobec

stowarzyszenia

zwykłego

środków

nadzoru11)

Uwagi12)
2. Teren działania

stowarzyszenia

zwykłego3)

3. Środki działania

stowarzyszenia

zwykłego4)

12345678910111213
1.1.
2.
3.
2.1.
2.
3.

________________________________

1) W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.

2) W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.

3) W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.

4) W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie "środki działania" odnosi się do

sposobu realizacji celów przez stowarzyszenie zwykłe).

5) W kolumnie nr 6 - w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: "Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez

przedstawiciela" oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska

członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji.

6) W kolumnie nr 7 - jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz

ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: "Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli

wewnętrznej.".

7) W kolumnie nr 8 wpisuje się informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego

zmian.

8) W kolumnie nr 9 wpisuje się informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji

pożytku publicznego należy wpisać: "TAK"; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: "NIE".

9) W kolumnie nr 10 wpisuje się informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy

wpisać datę i numer uchwały o przekształceniu oraz datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy

wpisać datę i numer uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

10) W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.

11) W kolumnie nr 12 wpisuje się informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. -

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.), w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania.

12) W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).