Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1580 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2020 r.
Art.  175a.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe wymagania w zakresie dokumentów oraz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego]

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego, z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych.