Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

Na podstawie art. 175a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego (Dz. U. poz. 275) w § 2 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania finansowego badaniu wynika z przepisów o rachunkowości lub innych przepisów szczególnych dotyczących sprawozdań finansowych - w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 2322).