Art. 159. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych oraz nadzoru w tym zakresie] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1235 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  159.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych oraz nadzoru w tym zakresie]
1. 
W celu wykonywania nadzoru, o którym mowa w art. 157 ust. 1, minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając przepisy międzynarodowe, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych i obowiązków użytkowników statków powietrznych w tym zakresie.
2. 
(uchylony).