Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  33.
1. Rada Ministrów:
1) dysponuje rezerwą budżetu centralnego,
2) dokonuje przeniesień kredytów budżetowych między częściami budżetu centralnego.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, Rada Ministrów może w określonym zakresie przenosić na Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Finansów, jeżeli uprawnienia te nie wynikają z dalszych przepisów niniejszej ustawy.