Zm.: uchwała w sprawie zasad i trybu ustalania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport oraz rozliczeń z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego.

Monitor Polski

M.P.1964.51.246

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 1964 r.

UCHWAŁA Nr 218
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 1964 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu ustalania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport oraz rozliczeń z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) oraz art. 33 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 55 Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen artykułów przeznaczonych na eksport oraz rozliczeń z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego (Monitor Polski Nr 22, poz. 95) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

"§ 19a. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 1965 r. w przypadkach gospodarczo uzasadnionych, jeżeli potrzeby eksportu tego wymagają, mogą być stosowane do artykułów i usług wymienionych w § 1 ust. 1 i § 8 ust. 1, a produkowanych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy ceny niższe niż obowiązujące w obrocie krajowym, nie niższe jednak od kosztów własnych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ceny artykułów i usług ustala na wniosek zainteresowanych przedsiębiorstw lub spółdzielni w uzgodnieniu z Ministrem Handlu Zagranicznego Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości - w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego, a Prezes Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy - w odniesieniu do spółdzielni pracy.

3. Przepis § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.