[Następstwo prawne] - Art. 53. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Następstwo prawne] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  53.  [Następstwo prawne]
1. 
Z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowe stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie powołania innych niż osoby wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 przekształcają się w stosunki pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, chyba że odrębne przepisy przewidują nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania.
2. 
Warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1, nie dotyczy pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku urzędniczym przed dniem wejścia w życie ustawy.
3. 
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy nie spełniają warunku, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2, mogą nadal być zatrudnieni na dotychczasowych stanowiskach.
4. 
Sekretarze, którzy w dniu wejścia w życie ustawy nie spełniają warunków określonych w art. 5 ust. 2, mogą być nadal zatrudnieni na dotychczasowych stanowiskach.