Zawiązanie stosunku pracy. - Rozdział 4 - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Rozdział 4 - Zawiązanie stosunku pracy. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.

Rozdział  4.

Zawiązanie stosunku pracy.

1.
Stosunek pracy zawiązuje się przez zawarcie umowy o pracę.
2.
Zawiązanie stosunku pracy z pracownikiem, który ma być zatrudniony na stanowisku kierowniczym, następuje w drodze powołania za jego zgodą.
3.
Prezes Rady Ministrów określa, które stanowiska uważa się za kierownicze (ust. 2).
4.
Powołanie na stanowisko kierownicze jest równoznaczne z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.
1.
Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie.
2.
Umowa o pracę powinna w szczególności zawierać:
1)
określenie stanowiska, na którym pracownik ma być zatrudniony,
2)
wskazanie rodzaju zawieranej umowy,
3)
ustalenie wysokości wynagrodzenia.
3.
Stosunek pracy na podstawie umowy o pracę zawiązuje się z dniem, który został w umowie ustalony jako dzień przystąpienia do pracy.

Powołanie na stanowisko kierownicze (art. 13 ust. 2) następuje w drodze uchwały prezydium rady narodowej. Przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

1.
Pracownik podlega okresowej ocenie pracy. Oceny pracy pracownika dokonuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii rady zakładowej. Ujemna ocena pracy wymaga zatwierdzenia przez przewodniczącego prezydium rady narodowej.
2.
O ocenie pracy zawiadamia się pracownika. Ocena ujemna powinna zawierać uzasadnienie na piśmie.
3.
W razie ujemnej oceny pracy pracownik może w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia odwołać się do przewodniczącego prezydium rady narodowej bezpośrednio wyższego stopnia. Pracownik wojewódzkiej rady narodowej odwołanie wnosi do prezydium tej rady narodowej. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w uzgodnieniu z odpowiednimi instancjami związkowymi.
4.
Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych określa:
1)
zasady, tryb i okresy dokonywania ocen pracy pracowników oraz przypadki dokonywania ocen między okresami,
2)
tryb rozpatrywania odwołań wnoszonych stosownie do ust. 3 oraz zasady dokonywania ponownych ocen pracy,
3)
przypadki zwolnienia pracownika od ocen pracy ze względu na stanowisko lub kwalifikacje zawodowe i osobiste.