Art. 13. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 13. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  13.
1.
Stosunek pracy zawiązuje się przez zawarcie umowy o pracę.
2.
Zawiązanie stosunku pracy z pracownikiem, który ma być zatrudniony na stanowisku kierowniczym, następuje w drodze powołania za jego zgodą.
3.
Prezes Rady Ministrów określa, które stanowiska uważa się za kierownicze (ust. 2).
4.
Powołanie na stanowisko kierownicze jest równoznaczne z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.